The Krav Maga Hybrid Blog

(English below)

Fysieke zelfverdedigings-/Krav Maga-technieken leren is één ding, maar ze kunnen gebruiken in een echte situatie is een tweede. Bij het omgaan met gewelddadige incidenten kan het even belangrijk zijn wanneer te handelen als weten hoe te handelen en wat te doen. Deze blog probeert de contexten uit te leggen waarin gewelddadige incidenten plaatsvinden, en hoe de omgevings- en situationele componenten die bestaan in agressieve en gewelddadige confrontaties te begrijpen. Geen twee situaties zijn hetzelfde, en begrijpen wanneer te handelen en wanneer niet te handelen, is een belangrijke overlevingsvaardigheid. Alleen fysieke technieken kennen is niet genoeg; begrijpen wat er gebeurt, in plaats van alleen maar te reageren, is essentieel om effectief te zijn in situaties in het echte leven.

De blog kijkt ook naar niet-fysieke oplossingen voor agressieve en gewelddadige incidenten, b.v. zoals hoe een agressief incident te de-escaleren en hoe u zich veilig kunt losmaken van een agressor enz. Het hebben van strategieën om een incident te ontlopen zonder fysieke middelen te moeten gebruiken, verdient de voorkeur boven vechten, en veel situaties kunnen met succes worden beëindigd. Er komen artikelen op deze site die u leren hoe u dit moet doen en u de nodige vaardigheden, hulpmiddelen en tactieken geven om dit te laten werken in real-life confrontaties.

Planning en preventie zijn ook belangrijke vaardigheden om te hebben. Als u begrijpt hoe gewelddadige situaties zich ontwikkelen en hoe roofzuchtige individuen en criminelen opereren, kunt u geweld voorspellen, voorkomen en vermijden. Met deze voorkennis kun je zo zorgen dat je een moeilijker doelwit wordt en misschien niet eens op hun radars verschijnt. Geweld kunnen vermijden heeft altijd de voorkeur boven ermee omgaan. Soms is vermijden niet mogelijk, maar als je kunt begrijpen hoe gewelddadige individuen handelen/opereren en hoe ze hun interacties plannen en orkestreren, krijg je waardevolle waarschuwingstijd om je voor te bereiden om je fysieke oplossingen uit te voeren; zonder dit zul je altijd overrompeld worden en weinig ruimte of tijd hebben om te reageren.

Er is ook informatie over hoe u uw Krav Maga-training en -technieken kunt verbeteren, zoals hoe u sneller kunt blokkeren, harder kunt slaan en wanneer u wel en wanneer geen trappen moet gebruiken, enz. Er zijn artikelen over hoe en wanneer u worpen en takedowns moet gebruiken, wanneer naar de grond gaan raadzaam kan zijn en hoe je je agressor/aanvaller zo kunt positioneren dat ze in het nadeel zijn. Deze zullen je helpen je vechtvaardigheden en -eigenschappen te verbeteren en te ontwikkelen en je een effectief speelvlak te geven om met geweld om te gaan.

Maar eerst het verhaal van een van mijn studenten ... de COMFORT ZONE ofwel de afwezigheid daarvan

====

Learning physical self-defense/Krav Maga techniques is one thing, however being able to use them in a real-life situation is another. When dealing with violent incidents when to act can be as important as knowing how to act, and what to do. This blog looks to explain the contexts in which violent incidents play out, and how to understand the environmental and situational components that exist in aggressive and violent confrontations. No two situations are the same, and understanding when to act and when not to act, is a key survival skill. Simply knowing physical techniques is not enough; understanding what is happening, rather than just reacting is instrumental in being effective in real-life situations.

The blog also looks at non-physical solutions to aggressive and violent incidents, e.g. such as how to de-escalate an aggressive incident and how to safely disengage from an aggressor etc. Having strategies to evade an incident without having to use physical means is preferable to fighting, and many situations can be successfully resolved. terminated. There will be articles on this site teaching you how to do this and giving you the necessary skills, tools and tactics to make this work in real-life confrontations.

Planning and prevention are also key skills to have. Having an understanding of how violent situations, develop and involve, and how predatory individuals and criminals operate, will allow you to predict, prevent and avoid violence. With this forethought, you will be able to plan and prepare in such a way, that you will be a harder target for predators, and may not even appear on their radars. Being able to avoid violence is always preferable to dealing with it. Sometimes avoidance is not possible, but being able to understand how violent individuals act/operate and how they plan and orchestrate their interactions will give you valuable warning time to prepare to enact your physical solutions; without this you will always be caught off guard and find yourself little space or time in which to react.

There is also information on how to improve your Krav Maga training and techniques, such as how to block faster, punch/strike harder and when and when not to use kicks etc. There are articles on how and when to use throws and takedowns, when going to ground may be advisable, and how to position your aggressor/attacker so that they are at a disadvantage. These will help you enhance and develop your fighting skills and attributes and give you an effective game-plane, for dealing with violence. 

But first the story of one of my students ... the COMFORT ZONE or the absence thereof

(English below)

Sparren komt het dichtst in de buurt van een echte vechtsituatie en dit is waarom het zo belangrijk is. Op sommige vechtsportscholen is sparren een dagelijkse bezigheid. Op andere scholen is sparren een zeer zeldzame activiteit. Sommige mensen houden van sparren, andere mensen niet. Het komt erop neer dat sparren waarschijnlijk de belangrijkste trainingsoefening is die er is.

“Als je wilt leren zwemmen, spring dan in het water. Op het droge land zal geen enkele gemoedstoestand je ooit helpen.’

Waarom is sparren zo belangrijk?

Sparren is zo echt als maar kan. Het is zo simpel. Sparren vereist dat je al je eigenschappen gebruikt – waardoor je gedwongen wordt je vaardigheden aan te scherpen en zaken te oefenen zoals het controleren van afstand, timing, snelheid, behendigheid en focus, evenals cardiovasculair en spieruithoudingsvermogen, om er maar een paar te noemen.

Sparren komt het dichtst in de buurt van een echt gevecht, zonder daadwerkelijk te vechten.

Voordelen van sparren

Door te sparren kun je de volgende vaardigheden beter begrijpen en toepassen:

Sparren komt het dichtst in de buurt van een echt gevecht, zonder daadwerkelijk te vechten.

• Afstand – Hoe je de afstand tussen jou en je partner kunt beheersen.

• Ritme – Hoe je het ritme van je tegenstander kunt doorbreken.

• Timing – Hoe je de timing van je tegenstander kunt beoordelen en weet wanneer je moet slaan.

• Combinaties – Hoe je combinaties kunt landen terwijl je partner vooruit, achteruit, zijwaarts beweegt en probeert tegen te counteren.

• Voetenwerk – Hoe je naar binnen, naar buiten en opzij beweegt voor een succsvolle aanval of om te ontwijken.

• Snelheid – Je leert hoe je je snelheid kunt gebruiken om je tegenstander te raken voordat deze kan blokkeren, en hoe je snel je een tegenaanval kunt ontwijken of over te nemen.

• Balans – Je leert je evenwicht en zwaartepunt te beheersen tijdens een gevecht.

• Reactie – Je verbetert de reactietijden.

• Focus – Je wordt gedwongen om de focus te houden en je te concentreren op het gevecht zonder afleiding. 

• Cardiovasculair – Jouw conditie zal zich moeten aanpassen en verbeteren.

• Spieruithoudingsvermogen – Je uithoudingsvermogen en weerstand zullen zich moeten aanpassen en verbeteren.

• Conditionering – Je leert geraakt te worden én je leert te begrjpen dat je dan nog lang niet uitgeschakeld bent.

Waarom mensen niet van sparren houden

Mensen houden vaak niet van sparren omdat ze geen vertrouwen hebben in hun capaciteiten en bang zijn om gewond te raken. Dit komt meestal omdat ze geen gameplan hebben. Het ontbreekt nog aan 'vecht intelligentie'.  Het goede nieuws is: dat leer je heel snel.

Een andere reden waarom mensen niet van sparren houden, is vanwege hun sparringpartner. Ik heb een aantal jongens gespard die zo hard mogelijk sloegen, wat beide partners niet helpt iets te leren. Aan de andere kant heb ik gevochten met jongens die geen idee hebben wat ze doen, zodat ik elke aanval kan uitvoerren die ik leuk vind om door hun verdediging heen te breken.

Sparren is een trainingsmiddel en als we niets leren, is het een verspilde oefening. Als je partner te hard slaat, zul je je nooit op je gemak voelen bij het trainen van verschillende technieken, omdat je bang bent dat je knock-out gaat. Als je tegenstander daar geen idee heeft, kun je net zo goed op een bokszak slaan. Het is aan de instructeur om een en ander in goede banen te leiden.

Hoe vind je een goede sparringpartner

Net als bij elke andere sport kan een goede partner het verschil maken. Zoek iemand met wie je goed kan opschieten. Iemand die op hetzelfde niveau zit als jij en iemand die ongeveer dezelfde instelling heeft als jij. Praat over jullie sparringsessies en probeer elkaar te helpen beter te worden. Sparren is immers een trainingsmiddel voor verbetering, niet voor je ego.

Sparring is the closest we can get to a real fighting situation and here is why it’s so important. Sparring is a daily activity at some martial art schools. At other schools sparring is a very rare activity. Some people love sparring and some people don’t. The bottom line is sparring is probably the most important training exercise there is.

“If you want to learn to swim jump into the water. On dry land no frame of mind is ever going to help you.”

Why Is Sparring So Important

Sparring is as real as it gets. It’s that simple. Sparring requires you to use every one of your attributes – forcing you to sharpen your skills and practice things like the controlling distance, timing, speed, agility and focus as well as cardiovascular and muscle endurance to name just a few.

Sparring is the nearest thing to a real fight, without actually fighting.

Benefits Of Sparring

Sparring will help you develop a greater understanding and application of the following skills:

• Distance – How to control the distance between you and your partner.

• Rhythm – How to break your opponents rhythm.

• Timing – How to judge the timing of your opponent and know when to hit.

• Combinations – How to land combinations while your partner moves forwards, backwards, sideways and tries to counter.

• Footwork – How to move in, out and to the sides to strike or evade a punch.

• Speed – You will learn how to use your speed to hit your opponent before they can block, as well as move quickly out the way of a strike.

• Balance – You will learn to control your balance and center of gravity while in a fighting motion.

• Reaction – You will improve your reaction times.

• Focus – You will be forced to keep focus and concentrate on the fight without distractions. The second you switch off you will know about it!

• Cardiovascular – Your fitness levels will have to adapt and will improve.

• Muscular endurance – Your endurance and stamina will have to adapt and will improve.

• Conditioning – You will learn to get hit and fake that it doesn’t hurt so you can carry on.

Why People Don’t Like Sparring

People don’t like sparring because they aren’t confident with their abilities and are worried about getting hurt. This is usually because they don’t have a game plan. They don’t have the knowledge and experience to keep a solid defense game while “holding their own” and attacking their sparring partner.

Another reason why people don’t like sparring is because of their sparring partner. I have sparred some guys that hit as hard as they can, which doesn’t help either partner learn anything. On the flip side I have sparred with guys that don’t have a clue what they are doing – so I can pop off any shot I like and get through their defense.

Sparring is a training tool and if we are not learning anything then it’s a wasted exercise. If your partner is hitting too hard, you will never feel comfortable training different techniques as you will be worried about getting knocked out. If your opponent stands there clueless, then well, you might as well be hitting a punching bag. It is up to the instructor to ensure that everything runs smoothly.

Finding A Good Sparring Partner

Just like any other sport, a good partner can make all the difference. Find someone that you get along well with. Someone that is at the same level as you are and someone that has the same mind set as you. Talk about your sparring sessions and try to help each other become better. After all sparring is a training tool for improvement, not for your ego.

Door een vrouwelijke Krav Maga Hybrid student

(English below)

DE HORDES ... VAN KRAV MAGA. Ik beoefen Krav Maga Hybrid nu een paar jaar. Er zijn in die twee jaar momenten geweest dat het huilen me nader stond dan het lachen. Ik neem je mee naar mijn ervaringen omdat het net die momenten zijn geweest die me sterker maakten en naar een volgend niveau tilden.

DE EERSTE KEER ... Je ontkomt er vaak al in je eerste les niet aan: het trappen en stoten op een stootkussen. Zelfs met een stootkussen komen trappen en stoten hard aan. De eerste keer dat er op je ingeslagen wordt, raakt je. De fysieke kracht die tegen je wordt gebruikt, die nadreunt in je lijf, die de lucht uit je longen slaat, die je doet wankelen op je benen, raakt je. Fysiek, mentaal, emotioneel.

GRENZEN ... Naast dat je technieken oefent tijdens de les, draait de training ook om conditie, kracht en uithoudingsvermogen. En daar loop je onvermijdelijk tegen je eigen grens aan. Steeds weer. Zijn jullie moe? NOOIT!

PIJN ... De instructors besteden veel aandacht aan veiligheid. Safety first. Je draagt de nodige beschermingsmiddelen: bitje, toque, al dan niet bokshandschoenen en scheenbeschermers. Maar het is en blijft een contactsport. Dus eens komt het onvermijdelijke moment dat je geraakt wordt en het verrekt veel pijn doet. Zelfs incasseren moet je leren...

TE STERKE TEGENSTANDER ...  En dan tref je een tegenstander die te sterk voor je is. Dat de slagen en stoten elkaar in een rap tempo volgen. Zo hard en zo snel dat het je duizelt. Dat je vergeet je verdediging op te houden, wat je situatie alleen maar verergert. Dat je compleet wordt ingemaakt. Of dat hij je in de houdgreep heeft, en alle technieken ten spijt, je krijgt er geen beweging in. Je zit muurvast. Je maakt geen schijn van kans. Heel confronterend. Je voelt je zo ontzettend klein en nietig. Voor de goede orde: ik spreek nu wel van hij, als in ‘de tegenstander’, maar dat kan naast een man, net zo goed een vrouw zijn, of zelfs een tiener met een verdomd goede aanvalstechniek. Been there...

AANVALLEN ... Wil je zelfverdedigingtechnieken oefenen, moet er ook een aanvaller zijn. En dat is weer een vak apart. Want aanvallen, dat doe je het liefst zo realistisch mogelijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben opgevoed met de boodschap dat je lief moet zijn. Dat je anderen geen pijn doet. Daar heb je bij Krav Maga helemaal niks aan. Deze overtuiging zit je zelfs in de weg tijdens de training. Naar een ander schreeuwen, aanvallen met een mes, naar zijn kruis trappen, een nepvuurwapen op de ander richten...Allemaal hordes. Ik weet nog dat een gevorderde me uitdaagde naar zijn hoofd te slaan. Ik had bokshandschoenen aan. Hij beweerde dat hij geen pijn zou hebben. Hij liet zelfs zijn verdediging zakken en keerde me zijn wang toe. Ik kon het niet. Toen niet, inmiddels wel.

VERBAAL GEWELD ... Als er, naast dat er een aanvaller op je afstormt, ook nog tegen je geschreeuwd wordt, maakt dat vanalles in je los. Het brengt je uit balans. Het is heel intimiderend. Zeker als het niet wat loze kreten zijn, maar je persoonlijk verbaal wordt aangevallen. Ik zal nooit vergeten dat een aanvaller me in de wurggreep had, me uitmaakte voor godverdommese hoer en me in niet mis te verstane termen dreigde te vermoorden. Akelig overtuigend. Nou ja, met zijn beide handen stevig om mijn hals geklemd was dat laatste al duidelijk. De dag erna voelde ik nog de druk op mijn keel, maar de woorden spookten nog veel, veel langer door mijn hoofd. De verbale aanranding maakte meer indruk dan de fysieke pijn. Niet fijn, wel een goede les. Overigens voor mij allemaal geen redenen om op te geven, maar eerder om door te gaan. Sterker te worden, beter te worden, slimmer te worden. M’n mannetje te staan, zeg maar. Want laten we niet vergeten: de euforie die je voelt als je je tegenstander de baas kan, is ONBETAALBAAR, alle ongemakken ten spijt. 

===

By a Krav Maga Hybrid female student

THE HURDLES ... OF KRAV MAGA. I've been practicing Krav Maga Hybrid for a few years now. There have been times in those two years when crying was closer to me than laughing. I'm taking you through my experiences because it was those moments that made me stronger and took me to the next level.

THE FIRST TIME ... You often cannot escape it in your first lesson: kicking and punching on a punching pad. Even with a punch pad, kicks and punches hit hard. The first time you get hit, you hit. The physical force that is used against you, that echoes in your body, that knocks the air out of your lungs, that makes you stagger on your legs, hits you. Physical, mental, emotional.

BORDERS ... Besides practicing techniques during class, the training is also about condition, strength and endurance. And there you inevitably run into your own limit. Time and again. Are you tired? NEVER!

PAIN ... The instructors pay a lot of attention to safety. Safety first. You wear the necessary protective equipment: bit, toque, whether or not boxing gloves and shin guards. But it is still a contact sport. So the inevitable moment will come when you get hit and it hurts like hell. You even have to learn to collect...

TOO STRONG OPPONENT ... And then you meet an opponent who is too strong for you. That the blows and punches follow each other at a rapid pace. So hard and so fast that it makes you dizzy. That you forget to keep your defenses up, which only makes your situation worse. That you are completely broken down. Or that he has a hold on you, and despite all the techniques, you can't move it. You're stuck. You don't stand a chance. Very confrontational. You feel so very small and insignificant. For the record: I do speak of him now, as in 'the opponent', but that could just as well be a woman besides a man, or even a teenager with a damn good attacking technique. been there...

ATTACKING ... If you want to practice self-defense techniques, there must also be an attacker. And that is another profession in itself. Because you prefer to attack as realistically as possible. I don't know about you, but I was raised with the message that you should be nice. That you don't hurt others. Krav Maga doesn't help you with that at all. This belief even gets in the way during training. Yelling at another, attacking with a knife, kicking his crotch, pointing a fake firearm at the other... All hordes. I remember an advanced one daring me to hit his head. I had boxing gloves on. He claimed he wouldn't be in pain. He even lowered his defenses and turned his cheek to me. I could not do it. Not then, but now.

VERBAL VIOLENCE ... If, in addition to an attacker storming at you, you are also yelled at, it unleashes all sorts of things in you. It throws you off balance. It's very intimidating. Especially if it is not some empty words, but you are personally verbally attacked. I'll never forget an assailant strangling me, calling me a goddamn whore and threatening to kill me in no uncertain terms. Horribly convincing. Well, with both hands clasped tightly around my neck, the latter was already clear. The next day I still felt the pressure on my throat, but the words haunted my mind for much, much longer. The verbal assault made more of an impact than the physical pain. Not nice, but a good lesson. By the way, none of these are reasons for me to give up, but rather to keep going. Get stronger, get better, get smarter. To stand my ground, so to speak. Because let's not forget: the euphoria you feel when you can beat your opponent is PRICELESS, despite all the inconveniences.

(English below)

Hoe zelfverdediging te leren

Van alles wat mij wordt gevraagd over vechtsporten, is de meest voorkomende vraag: 'Hoe leer je zelfverdediging' en 'Hoe leer je vechten'. Aan iedereen die wil leren zichzelf te verdedigen, wil ik eerst zeggen: gefeliciteerd met de eerste stap. Krav Maga kan soms intimiderend aanvoelen, vooral als je een overlevende bent van enige vorm van geweld. Zelfs als je nog nooit bent aangesproken maar de nodige voorzorgsmaatregelen wilt nemen om veiliger te worden, kan Krav Maga overweldigend lijken. Je hebt de technische middelen van stoten, trappen, knieën en ellebogen, dan zijn er de agressieoefeningen, vermoeidheidsoefeningen, defensieve tactieken en stressoefeningen die allemaal je manier van denken op de proef stellen en ervoor kunnen zorgen dat je in de vecht- of vluchtmodus gaat, en ten slotte is er de potentiële emotionele catharsis die gepaard gaat met de mentale hindernissen die je elke keer dat je traint overwint. Beslissen om jezelf te leren verdedigen is een grote stap en moet je niet te lichtvaardig nemen!

Hoe zelfverdediging niet te leren

Helaas eindigen de meeste mensen die geïnteresseerd zijn in het leren hoe ze zichzelf kunnen verdedigen bij Google, "Hoe leer je zelfverdediging" en je klikt gewoon op het eerste dat opduikt. Voor degenen die de "extra stap" zetten, kunnen ze een paar van de online beoordelingen lezen en zoeken naar zaken als "Schone, vriendelijke instructeurs en geweldige klantenservice!" Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze naar de websites van twee verschillende plaatsen kijken en dan degene met de mooiste foto's uitkiezen. Dit alles zal je niets zeggen over de kennis, ervaring en vaardigheden van de instructeur(s) die je deze levensreddende vaardigheden gaan leren, als dat ooit echt nodig is. Hoewel dat echt belangrijke dingen zijn om naar te zoeken, ook als het gaat om de omgeving, zegt het absoluut niets over de kennis en ervaring van de instructeur als het gaat om daadwerkelijke zelfverdediging. Dit is ook een veelvoorkomend dilemma voor andere vechtsporten zoals Braziliaans Jiu Jitsu, kickboksen, boksen, enz. Maar deze gemakzuchtiggheid kan je mogelijk het leven kosten als je wordt onderwezen door een charlatan. Aangezien Braziliaans Jiu Jitsu, kickboksen en boksen sporten zijn, kun je meestal aan de hand van iemands onderscheidingen beoordelen of ze geloofwaardig zijn of niet. Dat is op zich niet mogelijk met zelfverdediging, dus in plaats daarvan moet je je instructeur vaak op zijn woord geloven. Naar mijn mening is dat geen goede manier om iemand zo'n belangrijke vaardigheden toe te vertrouwen als zelfverdediging is. Als je de tijd gaat nemen om realistische zelfverdediging voor de straat te gaan leren, wil je er zeker van zijn dat wat je leert echt nuttig is in een echte situatie.

Vechten en zelfverdediging

Vaak gebruik ik zelfverdediging en leren vechten door elkaar en soms zal een persoon reageren met: "Oh, ik ben niet op zoek om te leren vechten, ik wil gewoon leren hoe ik mezelf moet verdedigen." Dit komt nog vaker voor als het gaat om zelfverdedigingslessen voor vrouwen. Wat je moet onthouden, is dat Krav Maga is ontwikkeld in een vijandige omgeving en dat het enige doel is om effectief te zijn, ongeacht de grootte van de tegenstander. Ergens later werd dit kernprincipe van Krav Maga afgezwakt. Vaak hebben nieuwe studenten een gemeenschappelijke angst voor agressie. Dit is het probleem: er is geen zelfverdediging zonder ook te leren vechten. Een echte zelfverdedigingssituatie kan alleen worden vermeden met enige basiskennis van vechten, wat net zo belangrijk is als het zelfverdedigingsgedeelte op zich! We moeten dus begrijpen dat we ook onze mentaliteit moeten trainen om bereid te zijn om toe te slaan en terug te vechten! Vrouwen of ouders van meisjes googelen iets in de trant van 'zelfverdedigingslessen voor vrouwen bij mij in de buurt'. Vaak hebben de deelnemers bij het bijwonen van zo'n les, seminar of workshop geen idee welke vechtsportstijl of zelfverdedigingssysteem werd onderwezen. In veel gevallen was het een lokale Tae Kwon Do-school die het zelfverdedigingsseminar organiseerde, waarin onder meer werd uitgelegd hoe je uit polsloslatingen en het breken van je plank kunt komen, wat net zo bevorderlijk is voor zelfverdediging als tennis. Met alle respect voor Tae Kwon Do het is gewoon geen stijl die goed werkt voor zelfverdediging. Mijn punt is; als echte zelfverdediging is wat je zoekt, zorg er dan voor dat je echte zelfverdediging leert. Ik wil alleen verduidelijken dat alle echte vechtsporten waarbij je leert hoe je echt moet vechten, zoals boksen, kickboksen, Muay Thai, BJJ en MMA, je natuurlijk ook een groot voordeel zullen opleveren in een echt scenario.

Omdat Krav Maga geen sport is, is het iets ingewikkelder dan kijken naar onderscheidingen of gewonnen medailles. Krav Maga zal nooit een sport worden omdat sport regels heeft. Als er regels zijn, zijn er grenzen en in een situatie van zelfverdediging kun je jezelf niet beperken. Je moet zo veilig en zo snel mogelijk naar buiten.

Zelfverdedigingstraining in persoon en online

Traditioneel zouden we zelfverdediging leren door de plaatselijke vechtsport- en zelfverdedigingsscholen op te zoeken en daar twee tot drie keer per week heen te gaan en gedurende een bepaalde tijd een bepaald aantal lessen te volgen.

Tegenwoordig doe je bijna alles online. Ook zelfverdediging leren. Je hebt niet eens een echte zelfverdedigings- of vechtsportschool meer nodig want je kan online trainen in de knusheid van je eigen slaapkamer. Ik raad aan: BLIJF DAAR WEG. Je hebt persoonlijke aandacht en trainingspartners nodig!!

====

How to Learn Self Defense

Out of everything I get asked about martial arts, I think, “How do you learn self defense,” and “How do you learn to fight,” are the two most common things people ask. To anyone looking to learn how to defend themselves, I want to first say, congratulations on the first step. Krav Maga can sometimes feel intimidating especially if you’re a survivor of any sort of violence. Even if you’ve never been accosted but want to take the necessary precautions to get safer, Krav Maga can seem overwhelming. You have the technical combatives of punching, kicking, knees, and elbows, then there are the aggression drills, fatigue drills, defensive tactics, and stress drills which will all test your mindset and may cause you to go into fight or flight mode, and finally there’s the potential emotional catharsis that comes with the mental hurdles you overcome each time you train. Deciding to learn how to defend yourself is a big step and should not be taken lightly!

How Not to Learn Self Defense

Unfortunately, most people who are interested in learning how to defend themselves end up Googling, “How to learn self-defense” and just click the first thing that pops up. For those who go the “extra step,” they might read a few of the online reviews and look for things such as, “Clean, friendly instructors and great customer service!” Some might even go as far as looking at two different places’ websites and then picking the one with the nicest pictures. None of which will tell you anything about the knowledge, experience and skill sets of the instructor(s) who is going to teach you these life saving skills, if ever actually needed. Although those are really important things to look for as well as far as the environment goes, it tells you absolutely nothing about the instructor’s knowledge and experience when it comes to actual self defense. This is a common dilemma for other martial arts like Brazilian Jiu Jitsu, Kickboxing, Boxing, etc. as well but this natural human shortcut can potentially cost you life if you’re taught by an instructor who’s subpar, a beginner, or hasn’t continued his or her self-defense and fighting training. Since Brazilian Jiu Jitsu, Kickboxing, and Boxing are sports, you can typically judge from someone’s accolades if they are credible or not. That is not possible to do with self defense per se so instead, you often have to take your instructor’s word for it. Or worse yet, the internet’s word for it. In my opinion, that is not a great way to entrust someone with such an important skill set as self defense really is. If you are going to take the time to learn realistic street self defense and how to fight back, you want to make sure that what you learn is truly useful in a real life situation and who the person who is providing it is.

Fighting and Self Defense

Often, I use self defense and learning to fight interchangeably and sometimes an individual will respond with, “Oh, I’m not looking to learn how to fight, I just want to learn how to defend myself.” This is even more common when it comes to women’s self defense classes. What you have to remember is that Krav Maga was developed in a hostile environment and its only purpose is to be effective no matter the size of the opponent. Somewhere down the line, this core principle of Krav Maga was watered down. Many times new students have a common fear of aggression. Here’s the problem: there is no self defense without also learning to fight. A true self defense situation can only be escaped with some basic fighting knowledge, which is as important as the self defense portion in itself! Thus, we have to understand that we also need to train our mindset to be willing to strike and fight back! Women or parents of girls will google something along the lines of “women’s self defense classes near me.” Often when attending such a class, seminar or workshop, the participants have no idea what style of martial arts or self defense system was even taught. In many cases, it was a local Tae Kwon Do school hosting the self defense seminar, which included how to get out of wrist releases and board breaking, which is as conducive to self defense as is playing tennis. With all respect to Tae Kwon Do, which has some of the world’s best martial artists, it’s simply not a style that works well for self defense. My point is; if real self defense is what you’re looking for, make sure it is actual self defense that you’re learning. I just want to clarify that any and all real combat sports where you learn how to actually fight, such as boxing, kickboxing, Muay Thai, BJJ and MMA will obviously also give you a great benefit in a real life scenario.

Since Krav Maga is not a sport, it is a little more complicated than looking at accolades or medals won. Krav Maga will never be a sport because sports have rules. When there are rules, there are limits and in a self-defense situation, you cannot limit yourself. You have to get out as safely and as quickly as possible.

Self Defense Training in Person and Online

Traditionally, the way we would learn self defense would be to look up the local martial arts and self defense academies and go there two to three times a week and take a certain amount of classes for a certain amount of time.

What’s so amazing about the world today is that you don’t even need to have an actual self defense or martial arts center in your area because of the internet: online training. I recomment: STAY AWAY THERE. You need personal attention and trainingpartners!!

(English below)

Slag Ritmes worden vaak over het hoofd gezien in op realiteit gebaseerde zelfverdediging, aangezien de meeste real-life confrontaties vaak korte events zijn. Het kan echter buitengewoon nuttig zijn om verschillende slagritmes te begrijpen, en wanneer en waar ze kunnen worden gebruikt. Dergelijke kennis en vaardigheid hoeft niet te worden gereserveerd voor de ring of de kooi. In dit artikel wil ik kijken naar drie verschillende ritmes en hoe ze in real-life situaties kunnen worden gebruikt.

Bij bijna elke confrontatie probeert elke partij het gevecht zo snel mogelijk te beëindigen. Dit is de reden waarom je de neiging hebt om grote,  wilde stoten te zien aan het begin van het gevecht. Maar wat de wilde vechter wil bereiken is de "verstorende duw", dwz het verstoren van iemands evenwicht zodat ze niet kunnen blokkeren wat eigenlijk een relatief "gemakkelijke" stoot is. Iedereen weet dit van nature. Hoewel de duw  technisch niet veel voorstelt wordt die toch  ingezet om de eerste echte slag te doen landen. De duw is dus een inleidend ritme voor de tweede slag voordat de eerste wordt teruggetrokken. 

De eerste combinatie die ik beginners meestal leer, is een jab, gevolgd door een cross, ik probeer het met behulp van een metronomisch ritme – als een een-tweetje - aan te leren. Elke stoot wordt volledig afgeleverd: de stoot wordt volledig uitgestrekt, gevolgd door de cross. Hierdoor kan de leerling voelen hoe het lichaam kracht genereert; afzetten van de achterste voet, gewichtsoverdracht, heup-/schouderdraaiing, teruggrijpen enz. Omdat elke stoot echter onafhankelijk wordt gegooid, kan elke stoot als een enkele worden verdedigd door het voorspelde ritme. Met het doorbreken van het ritme zal een en ander succesvoller worden. 

Soms is de meest effectieve manier om ervoor te zorgen dat stoten landen, ze te clusteren. Dit houdt in - bijvoorbeeld - de cross gooien, net na de Jab, ze "overlappen", zodat de persoon met wie je te maken hebt twee slagen / stoten tegelijk moet afhandelen, in plaats van één voor één. Elke stoot zal de kracht missen die ze zouden hebben bereikt als ze onafhankelijk waren afgeleverd, maar de tijd die nodig is om de combinatie te gooien is veel korter en het effect overweldigender. Bij het oefenen van slagritmes, of het nu op de zak of pads is, is het belangrijk om gedisciplineerd te blijven werken. 

In bijvoorbeeld bokswedstrijden besteden vechters meestal tijd aan het "aftasten" van elkaar en het begrijpen van elkaars natuurlijke ritme. Bij professionele wedstrijden hebben ze naar videos van elkaar gekeken. In een real-life confrontatie is het onwaarschijnlijk dat je je aanvaller kent en al hebt zien vechten. Evenzo zal de aanvaller dat ook niet gedaan hebben. Jullie vechtstijl zal voor elkaar onbekend zijn; dit is een van de grote verschillen tussen vechtsporten en op realiteit gebaseerde zelfverdediging. Boksers gebruiken vaak een "gebroken ritme" om van zichzelf veel onvoorspelbaardere vechters te maken en te voorkomen dat anderen kunnen herkennen wanneer ze op het punt staan een aanval of combinatie op te zetten. 

Deze tweede tactiek werkt ook goed, in real-life confrontaties, aangezien agressors vaak erg gretig zijn om aan te vallen en de afstand zo snel mogelijk te overbruggen, waarbij ze elke achterwaartse beweging interpreteren als defensief/onderdanig, en een kans zien om het gevecht snel te beëindigen. In een gevecht, gedreven door ego, kan een agressor beweging naar achteren zien als een bevestiging dat zij de superieure partij zijn en dat alles goed gaat; maar vanuit de aangevallene gezien is een hoofd dat naar voren beweegt een goede kans het gevecht te beëindigen.  In principe maakt het niet zoveel uit hoe goed je stoten of trappen zijn, als je je aanvaller maar zo kunt positioneren dat ze een maximale impact hebben. Dus hoewel de reden voor een gebroken ritme kan verschillen van de manier waarop het werkt in een professioneel gevecht, waarbij de andere vechter wordt gesust door te denken dat een bepaald bewegings-/slagpatroon keer op keer wordt herhaald, kan de tactiek nog steeds worden gebruikt in scenario's waar het er echt op aan komt.

Deze ritmes/patronen moeten niet worden gezien als een vervanging voor metronomisch slaan of om superieur te zijn. Ze zijn een toevoeging. Er zal waarschijnlijk een moment in een gevecht zijn waarop je een harde, krachtige aanval wilt of moet uitvoeren die een hersenschudding kan veroorzaken, maar dit mag niet worden overhaast of gezien als de enige manier om een aanval uit te voeren. Er zijn te veel mensen die zo gefixeerd zijn op die laatste slag, met de achterhand, dat ze geen effectieve stoot hebben die het opzet. Op dezelfde manier moeten we misschien ons ritme veranderen om de definitieve aanval te laten landen. 

====

Striking rhythms often get overlooked in reality-based self-defense, as most real-life confrontations tend to be short affairs, where neither party has time to fall into one. However, understanding different striking rhythms, and when and where they can be used, can be extremely useful, and such knowledge and ability doesn’t have to be reserved for the ring or the cage. In this article I want to look at three different rhythms and how they can be utilized in real-life settings.

In almost every confrontation, each party is looking to end the fight as quickly as possible. This is why you tend to see a lot of big – and often wild – punches thrown at the start of the fight e.g., many fights start with a disruptive push, followed by a large, swinging haymaker etc. Power certainly has its place in a fight, however what often gets the wild haymaker to land is the “disruptive push” i.e., the taking of a person’s balance so they are unable to block/cover what is, an otherwise relatively “easy” punch to defend. People innately know this, and so whilst the push may not be technical, sophisticated etc., it is understood inherently that the best way to land strikes is to somehow overwhelm the other party so that they are unable to deal with them. This is the purpose of using an over-lapping rhythm for striking i.e., throwing a second strike, before the first one is retracted/pulled back. 

The first combination that I usually teach beginners is a jab, followed by a Cross, and I teach it using a metronomic rhythm – as a one-two. Each punch is being delivered, fully: the jab is fully extended, followed by the cross. This allows the student to feel how the body generates power e.g., pushing off of the back foot, weight transfer, hip/shoulder turn, and back engagement etc. However, because each punch is thrown independently, each punch can be defended as a single entity, and the rhythm predicted – this of course can be used as a setup in a longer fight, by breaking the rhythm, however most real-life confrontations rarely last the length of a 3-minute round, and so there may not be the opportunity to use this tactic fully. 

Sometimes the most effective way to make sure punches land is to cluster them. This involves – for example – throwing the cross, just after the Jab, “over-lapping” them, so that the person you are dealing with has to deal with two strikes/punches at once, rather than one at a time. Each punch will lack the power, that they would have achieved, if delivered independently, however the time taken to throw the combination is much less, and the effect more overwhelming. When practicing striking rhythms, whether on the bag or pads. It is important to train disciplined and consistent.

In for example boxing matches, fighters usually spend some time “feeling” each other out, and understanding each other’s natural rhythm. In professional contests they will have watched tapes of each other. In a real-life confrontation, it is unlikely that you will know your assailant and have watched them fight. Likewise, neither will your assailant. Both of you – and how you fight – will be unknown to each other; this is one of the big differences between combat sports and reality-based self-defense. Boxers will often use a “broken rhythm” to make themselves much more unpredictable fighters, and prevent others from being able to recognize when they are about to setup a strike or combination. 

This second tactic works very well, in real-life confrontations, as aggressors are often very eager to close distance and land strikes, interpreting any backwards movement as being defensive/submissive etc., and an opportunity to end the fight quickly. In a fight, driven by ego, an aggressor may see movement back, as confirmation that they are the superior party, and that everything is going their way; a head moving forward onto an oncoming punch is going to have more effect than the same punch thrown against a static target. As I’ve written before, it doesn’t matter how good your punches or kicks are, if you can’t position your aggressor so that they have maximum impact. So, whilst the reason for a broken rhythm working may differ from the way it works in a professional fight, where the other fighter is lulled into thinking a certain movement/striking pattern is being repeated again and again, the tactic can still be used in real-life scenarios. 

These two striking rhythms/patterns should not be seen as a replacement for metronomic striking/punching or to be superior. They are an addition. There will probably be the moment in a fight where you want or need to land a hard-hitting, power strike that is capable of delivering concussive force, however this should never be rushed, or seen as the only way to deliver a strike. There are too many people who are so fixated on that finishing blow, with the rear hand that they neglect to have an effective jab that sets it up. In the same way we may need to alter our rhythm in order to get the conclusive strike to land. 

(English below)

Vergeleken met populaire vechtsporten zoals Karate, Kung Fu of Krav Maga zijn de Filippijnse stijlen nog vrij onbekend in Europa. Dit is eigenlijk verrassend omdat Eskrima, Arnis en Kali een spannende combinatie bieden van effectieve zelfverdediging en traditionele vechtsporten. Een korte kennismaking met deze fascinerende stijl.

Vechtsporten in de Filippijnen - een lange traditie

De Filippijnen zijn een archipel met meer dan 7.100 eilanden in Zuidoost-Azië. Sinds de prehistorie wordt de regio bewoond door een groot aantal rivaliserende stammen. De inheemse bewoners ontwikkelden complexe krijgskunsten, waarbij ze voornamelijk machetes en zwaarden gebruikten. De veroveraar Ferdinand Magellan werd verslagen door een lokale stamleider, Lapu-Lapu, die de kunst van het vechten beheerste. Magallan stierf in 1521 op het eiland Mactan. Voor de Filippino's duurde de overwinning echter maar kort. In de 16e eeuw werden de eilanden gekoloniseerd door de Spaanse Kroon.

Dit had ook effect op traditionele gevechtsstijlen. Sommige stammen vochten aan de kant van de veroveraars en werden getraind in Spaans schermen. Dit had een blijvende invloed op hun krijgskunsten. Maar de Europese heersers begonnen hun onderdanen te vrezen nadat ze hun macht hadden geconsolideerd. In 1764 legde de koloniale macht een verbod op alle krijgskunsten op. Vanaf dat moment werden de kunsten in het geheim beoefend. De meesters verborgen enkele technieken in traditionele dansen en gaven ze door aan de volgende generaties.

Eskrima, Arnis en Kali zijn moderne vechtsystemen

De Filippijnse krijgskunsten hebben hun wortels in het gevecht van de oude stammen. In hun moderne vorm ontstonden ze pas na het einde van de Spaanse koloniale overheersing in de 20e eeuw. Vandaag ligt de focus op stok en mes. Traditionele zwaardvechttechnieken worden echter nog steeds beoefend. De Filippijnse vechtsporten zijn de officiële nationale sport sinds 2010. Op alle scholen in de Filippijnen wordt vechtsport onderwezen. De beste atleten strijden tegen elkaar op de jaarlijkse Philippine National Games. Er is een grote verscheidenheid aan lokale stijlen. De namen van de krijgskunsten verschillen ook, aangezien vrijwel elke regio van de Filippijnen zijn eigen taal spreekt. Meestal worden ze samengevat met een overkoepelende term. In het noorden van de archipel, bijvoorbeeld in de capitolregio rond Manilla, spreekt men meestal over Arnis. In het centrum rond het eiland Cebu komen Eskrima of Escrima vaker voor. Zuidelijke regio's noemen het meestal Kali. Zeldzamer te vinden zijn andere namen zoals Estoque of Fraile.

En wat als ik geen stok bij me heb?

Ook in andere Aziatische regio's zijn er vechtsporten die wapens gebruiken, b.v. in Japan of China. Ook daar gebruiken gevorderde studenten stokken en messen. Kenmerkend voor de Filippijnse stijlen is echter dat de stok voorop staat in het curriculum. Later leert de leerling dezelfde technieken ook zonder wapens te gebruiken. De vechttechnieken zijn overdraagbaar, dat is een belangrijk kenmerk van Eskrima, Arnis en Kali. Daarom is het voor ervaren stokvechters niet moeilijk om zich volledig ongewapend of met alledaagse voorwerpen te verdedigen.

De technieken worden tijdens de training meestal met nummers aangeduid. Dit maakt het makkelijker voor beginners, omdat ze niet al te veel Filippijnse namen hoeven te leren. Bewegingssequenties worden geleerd in de vorm van oefeningen. Drills zijn korte reeksen van individuele technieken die door herhaling de snelheid en respons verbeteren. Belangrijke voorbeelden zijn de oefeningen genaamd Sinawali, die worden uitgevoerd in training met een partner, twee stokken per persoon. Eskrima, Arnis en Kali bevatten ook worpen en klemmen waarmee de tegenstander naar de grond kan worden gebracht.

Filipijnse vechtsporten - veel meer dan stokgevechten

Beginners kunnen kiezen uit verschillende stijlen. Sommige zijn meer gericht op moderne zelfverdediging, terwijl andere zich richten op tradities. Aan de slag gaan is eenvoudig omdat de technieken gebaseerd zijn op natuurlijke bewegingen. Maar wees gewaarschuwd: als je eenmaal verliefd bent geworden op Eskrima, Arnis en Kali, kun je er niet meer onderuit. Er is een vrijwel ondenkbaar aantal technieken en varianten te ontdekken. De vechtsporten zijn net zo divers en fascinerend als het eilandkoninkrijk dat ze heeft voortgebracht.

====

Compared to popular martial arts such as Karate, Kung Fu or Krav Maga, the Filipino styles are still pretty much unknown in Europe. This is actually surprising because Eskrima, Arnis and Kali offer an exciting combination of effective self-defense and traditional martial arts. A brief introduction to this fascinating style.

Martial Arts in the Philippines - a long tradition

The Philippines are an archipelago with over 7,100 islands in Southeast Asia. Since prehistoric times, the region has been inhabited by a large number of rival tribes. The indigenous inhabitants developed complex martial arts, mainly using machetes and swords. The conqueror Ferdinand Magellan was defeated by a local tribal leader, Lapu-Lapu, who mastered the art of fighting. Magallan died in 1521 on the island of Mactan. For the Filipinos however, victory lasted only briefly. In the 16th century the islands were colonized by the Spanish Crown.

This also had an effect on traditional combat styles. Some tribes fought on the side of the conquerors and were trained in Spanish fencing. This had a lasting impact on their martial arts. But the European rulers began to fear their subjects after they had consolidated their power. In 1764 colonial power imposed a ban on all martial arts. From then on, tthe arts were practiced in secret. The masters hid some of the techniques in traditional dances and passed them on to the next generations.

Eskrima, Arnis and Kali are modern combat systems

The Philippine martial arts have their roots in the combat fencing of the ancient tribes. In their modern form they emerged only after the end of the Spanish colonial rule in the 20th century. Today the focus is on stick and knife. However, traditional sword fighting techniques continue to be practiced. The Filipino Martial Arts are the official national sport since 2010. Martial arts are taught in all schools in the Philippines. The best athletes compete at the annual Philippine National Games. There is a wide variety of local styles. The names of the martial arts also differ, as practically every region of the Philippines speaks their own language. Usually, they are summarized with an umbrella term. In the north of the archipelago, in the capitol region around Manila, for example, people usually speak of Arnis. At the center around the island of Cebu, Eskrima or Escrima are more common. Southern regions mostly call it Kali. Rarer to find are other names such as Estoque or Fraile.

And what if I do not have a stick on me?

Also in other Asian regions, there are martial arts which use weapons, i.g. in Japan or China. There too, advanced scholars use sticks and knives. The characteristic of the Philippine styles is, however, that the stick comes first in the curriculum. Later on, the student learns to use the same techniques without weapons. The fighting techniques can be transferred, that’s an important feature of Eskrima, Arnis and Kali. Therefore, it is not difficult for experienced stick fighters to defend themselves completely unarmed or with everyday items. The techniques are usually called by numbers during training. This makes it easier for beginners, because they don't need to learn too many Filipino names. Motion sequences are learned in the form of drills. Drills are short sequences of individual techniques that improve speed and response by repetition. Important examples are the drills called Sinawali, which are performed in training with a partner, two sticks per person. Eskrima, Arnis and Kali also contain throws and lockings with which the opponent can be brought to the ground.

Filipino Martial Arts - much more than stick fighting

Beginners can chose between various styles. Some are more oriented towards modern self-defense, while others focus on traditions. Getting started is easy because the techniques are based on natural movements. But be warned: Once you have fallen in love with Eskrima, Arnis and Kali, you will not be able to get away from it. There is a virtually unconceivable number of techniques and variants to discover. The martial arts are just as diverse and fascinating as the island kingdom that has produced them.

(English below)

Iedereen weet dat vechtsporten veel fysieke voordelen kunnen bieden, zoals fysieke fitheid, verbeterde flexibiliteit, grotere botdichtheid, beter ademhalingsvermogen en verbeterde kracht, maar dat is niet alles!

Mensen denken vaak dat vechtsporten alleen fysieke vaardigheden of zelfverdedigingsvaardigheden aanleren, maar in werkelijkheid is het veel meer dan dat. Er zijn veel verborgen mentale voordelen die net zo krachtig zijn als de fysieke voordelen. De vechtsporttraining brengt een persoon naar het volgende niveau van positieve emoties en zelfrealisatie.

Stress vermindering

Een van de mentale voordelen die vechtsporten kunnen bieden, is stressverlichting. Stress kan zwaar zijn voor lichaam en geest, maar het beoefenen van vechtsporten kan stress helpen verlichten. Diepe ademhaling, meditatie en mindfulness maken allemaal deel uit van de nadruk in vechtsporten, het beoefenen van deze technieken stelt mensen in staat hun geest en lichaam te kalmeren.

Fysieke oefening zelf helpt ook om stress te verminderen. Het stelt de beoefenaar in staat zich te concentreren op wat ze op dit moment aan het doen zijn in plaats van zich zorgen te maken over andere dingen die hen gestrest kunnen maken. Vechtsporten stellen mensen ook in staat om te oefenen met het omgaan met moeilijke situaties door ze tijdens trainingssessies in praktijk te brengen. Na verloop van tijd zullen mensen mentaal groeien en kunnen ze beter omgaan met stress.

Verbetert focus en concentratie

Het beoefenen van vechtsporten is een geweldige manier om je aandacht en concentratie te verbeteren. De vechtsporten zijn een uitstekend hulpmiddel om je te helpen meer gefocust, zelfgedisciplineerd en aanwezig in het moment te worden.

Bij het beoefenen van vechtsporten moet je je alleen concentreren op wat je op dat moment aan het doen bent. Dit geeft u meer controle over uw acties en helpt u te leren hoe u ze effectief kunt gebruiken. Het leert je ook hoe je je op één ding tegelijk kunt concentreren in plaats van je gedachten te laten afdwalen naar andere dingen, zoals gedachten of afleidingen van buiten de huidige situatie.

Als je regelmatig vechtsporten beoefent, kun je je beter concentreren op taken die er toe doen zonder afgeleid te worden.

Verhoogt het gevoel van eigenwaarde

Een van de grootste mentale voordelen van vechtsporten is het vermogen om het gevoel van eigenwaarde te verbeteren en het zelfvertrouwen te vergroten. Mensen hebben zich altijd aangetrokken gevoeld tot vechtsporten omdat het een manier is om je grenzen te testen, jezelf fysiek en mentaal te pushen en assertief te leren zijn zonder agressief of gewelddadig te zijn. En daarnaast leert het mensen respectvol te zijn voor zichzelf en anderen.

De omgeving die vechtsporten creërt, is er een waar mensen zich veilig kunnen voelen bij het leren van nieuwe vaardigheden en het verkennen van hun grenzen zonder bang te zijn om beoordeeld of bekritiseerd te worden omdat ze iets nieuws proberen of falen bij de eerste poging tot iets moeilijks. Het geeft het individu een gevoel van voldoening wanneer ze een doel bereiken waarvan eerder werd gedacht dat het voor hen onmogelijk was. Dit kan een positieve cyclus van versterking worden, waardoor iemands zelfrespect op de lange termijn verbetert.

Woede regulatie

Je hebt waarschijnlijk gehoord over alle voordelen van vechtsporten voor kinderen en volwassenen, maar wist je dat vechtsporten mensen ook kunnen helpen hun woede te verminderen? Of je nu een vechtsportprofessional bent of een totale beginner, het beoefenen van vechtsporten kan een geweldige manier zijn om woede los te laten.

Als we boos worden, geeft ons lichaam hormonen zoals adrenaline en cortisol af in onze bloedbaan, die het energieniveau verhogen en de focus vergroten. Wanneer deze hormonen echter te vaak of te lang tegelijk worden afgegeven, kan dit veel problemen veroorzaken, zoals hoofdpijn, hoge bloeddruk of hartaandoeningen.

Als je boos bent en een uitlaatklep nodig hebt, kunnen vechtsporten de perfecte manier zijn om je frustratie op te lossen. Het is een intense aerobe training die je helpt woede op een gezonde manier los te laten. Gecontroleerde beoefening van verschillende vechtsporttechnieken helpt mensen ook om zichzelf beter te beheersen als ze van streek raken over iets dat ons in het leven overkomt. Bovendien hebben alle meditatie- en ademhalingsoefeningen een kalmerend effect op de geest.

Roept op tot introspectie

In veel sporten wordt ons geleerd om onze emoties te negeren en gewoon "het spel te spelen". Maar in vechtsporten worden we aangemoedigd om bij elke beurt bij onszelf in te checken.

Wanneer je de trainingsruimte instapt, wordt je gevraagd om je mentale toestand en motivaties te beoordelen - en dan wordt van je verwacht dat je het keer op keer opnieuw doet. Deze praktijk van inchecken met iemands emotionele toestand is niet alleen gunstig voor vechtsporters tijdens het oefenen; het werkt ook door in hun dagelijks leven. Na verloop van tijd leren vechtsporters om emotioneel bewustzijn een onderdeel van hun dagelijks leven te maken, wat een buitengewoon krachtig hulpmiddel voor succes kan zijn.

Telkens wanneer we ons in een situatie bevinden waarin we het gevoel hebben dat we dezelfde fouten keer op keer herhalen, is het een goed idee om een stapje terug te doen en ons af te vragen wat er is gebeurd. Deze introspectie kan u helpen bij het identificeren van terugkerende fouten die u regelmatig maakt en u ertoe aanzetten na te denken over wat er mis is gegaan, wat een ideale plaats is om uw zoektocht naar oplossingen te beginnen.

We hopen dat je na het lezen van dit artikel iets nieuws hebt geleerd over vechtsporten. Vechtsporten kunnen veel mentale voordelen bieden en worden al eeuwenlang veilig gebruikt. Het kan zowel mannen, vrouwen, jongens als meisjes ten goede komen. Niet alleen zal je fysieke en mentale gezondheid verbeteren, maar je zult ook zoveel geweldige vaardigheden leren die je op alle aspecten van je leven kunt toepassen.

====

Everyone knows that martial arts can provide many physical benefits like physical fitness, improved flexibility, greater bone density, better breathing capacity, and improved strength, but that’s not everything

People often think that martial arts only teach physical abilities or self-defense skills, but in reality, it is much more than that. There are many hidden mental benefits that are just as powerful as the physical benefits. The martial arts training takes a person to the next level of positive emotions and self-realization.

Stress Relief

One of the mental benefits martial arts can provide is stress relief. Stress can be hard on the body and mind but practicing martial arts can help relieve stress. Deep breathing, meditation, and mindfulness are all part of the emphasis in martial arts, practicing these techniques allow people to calm their mind and body.

Physical practice itself also helps alleviate stress. It allows the practitioner to focus on what they are doing in the moment instead of worrying about other things that may be stressing them out. Martial arts also allow people to practice dealing with difficult situations by putting them into practice during training sessions. Over time, people will grow mentally and can better handle stress.

Improves Focus and Concentration

Practicing martial arts is a great way to improve your attention and concentration. The martial arts are an excellent tool to help you become more focused, self-disciplined, and present in the moment. When practicing martial arts, you must focus on what you are doing in that moment only. This gives you better control over your actions and helps you learn how to use them effectively. It also teaches you how to concentrate on one thing at a time instead of letting your mind wander onto other things like thoughts or distractions from outside the situation at hand. If you regularly practice martial arts, you’ll be able to focus better on tasks that matter without getting distracted.

Increases Self-esteem

One of the biggest mental benefits of martial arts is its ability to improve self-esteem and boost confidence. People have always been drawn to martial arts because it’s a way to test your limits, push yourself physically and mentally, and learn how to be assertive without being aggressive or violent. And beyond that, it teaches people how to be respectful of themselves and others. The environment that martial arts create is one where people can feel safe learning new skills and exploring their boundaries without fear of being judged or criticized for trying something new or failing at the first attempt at something difficult. It gives the individual a sense of accomplishment when they accomplish a goal that was previously thought to be impossible for them. This can turn into a positive cycle of reinforcement, improving one’s self-esteem in the long term.

Combats the Feeling of Anger

You probably have heard about all the benefits of martial arts for kids and adults but did you know that martial arts can also help people reduce their anger? Whether you’re a martial arts pro or a total beginner, the practice of martial arts can be a great way to release anger. When we get angry, our bodies release hormones like adrenaline and cortisol into our blood stream which boost energy levels and increase focus. However, when these hormones are released too often or for too long at one time, this can cause many problems like headaches, high blood pressure, or heart disease. If you’re feeling angry and need an outlet, martial arts could be the perfect way to work out your frustration. It’s an intense aerobic workout that helps you release anger in a healthy way. Controlled practices of different martial arts techniques also help people control themselves better when they get upset about something that happens to us in life. On top of that, all the meditation and breathing exercises have a calming effect to the mind. 

Calls for Introspection

In many sports, we’re taught to ignore our emotions and just “play the game”. But in martial arts, we’re encouraged to check in with ourselves at every turn. When you step onto the mat, you’re asked to assess your mental state and motivations—and then you’re expected to do it again and again. This practice of checking in with one’s emotional state is not only beneficial for martial artists during practice; it also carries over into their daily lives. Over time, martial artists learn to make emotional awareness a part of their everyday lives, which can be an extremely powerful tool for success. Whenever we find ourselves in a situation where we feel like we’re repeating the same mistakes over and over again, it’s a good idea to take a step back and ask ourselves what happened. This introspection can assist you in identifying any repetitive errors you make regularly and prompt you to consider what went wrong, which is an ideal place to begin your search for solutions. After reading this article, we hope you learned something new about combat sports, Krav Maga Hybrid in particular. KMH can provide many mental benefits and it has been safely used for centuries. It can equally benefit men, women, boys, and girls. Not only will your physical and mental health improve, but you will also learn so many great skills that you can apply to all aspects of your life. 

(English below)

Mijn excuses als dit artikel een beetje veroordelend overkomt, maar alles waar ik over schrijf, pas ik eerst op mezelf toe. In mijn meer dan veertig jaar in de vechtsporten heb ik veel plateaus bereikt - en dat doe ik nog steeds - en heb ik momenten gehad waarop de ontwikkeling van mijn vaardigheden stagneerde. In dit artikel wil ik kijken naar drie redenen waarom we het gevoel kunnen krijgen dat we niet zo snel vooruitgaan als zou moeten. Op een gegeven moment heb ik me schuldig gemaakt aan alle drie en moest ik mijn manier van denken veranderen om verder te gaan.

Reden één: je denkt dat je doet wat de instructeur je zegt, maar dat is niet zo. Dit is misschien wel het meest voorkomende probleem dat mensen hebben, daarom heb ik het als eerste vermeld. Het komt vooral veel voor bij mensen die slechte gewoonten die ze in de loop van een aantal jaren hebben opgebouwd niet hebben kunnen corrigeren; het is iets waar ik tijd en moeite aan besteed om het te corrigeren. Vaak lijkt/voelt het alsof je iets doet terwijl je dat niet doet, en kun je doof worden voor correctie. Oefening baart kunst niet, perfecte oefening baart kunst. Ik geloof niet dat er geavanceerde technieken zijn enz. Geavanceerd is gewoon de basis beter gedaan, en "goed genoeg" kan de vijand worden van "beste". Niets in onze beoefening zou ons zomaar door de bewegingen moeten laten gaan. De enige keer dat we kunnen uitschakelen en ons onderbewustzijn het laten overnemen (wat ons uiteindelijke doel is bij het leren vechten), is wanneer we eraan hebben gewerkt en de hoogste mate van bewuste inspanning hebben geleverd, zodat we in staat zijn om iets zonder na te denken; dit wordt over het algemeen geschat op ongeveer 10.000 herhalingen - dit zijn 10.000 perfecte herhalingen, die aanzienlijk moeten worden verhoogd voor elke slechte herhaling die we uitvoeren. Als je denkt dat je de basis hebt en klaar bent om verder te gaan met het volgende, dan ben je dat waarschijnlijk niet. Boksen is beperkt tot een klein aantal stoten, maar ik geloof niet dat je ooit een professionele bokser zult ontmoeten die geen betere Jab, Cross, Hook of Uppercut wil – en die er niet de tijd en moeite in zal steken om dat te laten  gebeuren. Als je merkt dat je in een klas zit te wachten tot de instructeur verder gaat met het volgende, verspil je je trainingstijd. Een van de dingen die ik altijd doe als een instructeur een algemeen punt, kritiek of observatie maakt, is aannemen dat hij mij persoonlijk aanspreekt.

Reden twee: je denkt dat iets dat je hebt toegevoegd - of weggelaten - een verbetering is ten opzichte van wat de instructeur je leert. Lang geleden, toen ik een seminar gaf, liet ik een deelnemer terugvechten over een correctie die ik probeerde aan te brengen over het gooien van een cross. Ik nam de tijd om uit te leggen dat de Cross een regelrechte stoot was, en geen "zwaaiende" actie had aan het einde. Nadat ik een vrij gedetailleerde uitleg had gegeven, was de deelnemer uiteindelijk "akkoord" maar stond erop dat dit was zijn eigen versie van de cross – ze hadden het gepersonaliseerd. Het feit dat bijna elk ander element van de stoot ook ontbrak, of slecht presteerde, en inconsistent niet bij hen was geregistreerd; ze waren ongelooflijk blij met de verbeteringen die ze aan de stoot hadden aangebracht en niemand zou hen vertellen dat ze het verkeerd deden. Het was niet alsof ik mijn "versie" van een Cross aan het leren was, het was een standaard Cross die je een beginner aan zou leren. Er zijn dingen in de vechtsporten die kunnen worden verbeterd, of die misschien moeten worden aangepast vanwege de context van een situatie enz., maar als het gaat om het genereren van energie tijdens het slaan, moeten bepaalde dingen aanwezig zijn , en als dat niet het geval is, zal er nooit op maximaal vermogen worden gestoten. Er is geen manier voor iemand - tenzij hun lichaam op de een of andere manier anders is dan dat van alle anderen - om een persoonlijke "draai" te geven aan iets dat zo standaard en basaal is. Als een persoon moeite heeft met het uitvoeren van een techniek dan is de oplossing niet om hem te personaliseren en het op zijn manier te doen; ze moeten zich conformeren aan de principes en componenten die bijv. een stoot, een stoot maken. Muzikanten die kunnen improviseren, kunnen dat alleen omdat ze het proces van leren spelen op een gestructureerde manier hebben doorlopen; er is een enorm verschil tussen improvisatie en willekeurige ruis. Er zijn boksers zoals Muhammad Ali, die de conventie tartte en soms leek alsof hij principes negeerde, maar bij nader onderzoek waren alle componenten aanwezig. Als je dingen gaat proberen te “personaliseren”, zul je waarschijnlijk snel stagneren, omdat je niet in staat zult zijn om je techniek voort te bouwen en te ontwikkelen, bijvoorbeeld met een stoot als je besluit om de heup niet in te draaien je je romp ook nooit volledig in zak kunnen draaien en je stoot zal dan nooit zo hard zijn als het zou kunnen zijn. Uiteindelijk moet je je conformeren, in plaats van te denken dat je aanpassingen een verbetering zijn.

Reden drie: Je denkt dat de instructeur ongelijk heeft. Ik vecht vanuit een open houding, mijn voeten zijn bijvoorbeeld naar voren gericht en mijn torso is gedraaid, zodat mijn borst is gericht op degene met wie ik te maken heb. Mijn verdediging is mijn controle over bereik, mijn beweging en mijn aanvallen, maar als Ik stil sta, ik zou een heel open doelwit zijn, aangezien mijn handen zijn gepositioneerd voor aanvallen in plaats van voor verdediging. Andere systemen en stijlen leren verschillende typen van vechthoudingen, en ik zou niet eens beweren dat ik gelijk heb, en zij ongelijk. Er zijn echter mensen die, als ze de redenen waarom ik vecht vanuit zo'n standpunt niet begrijpen, ernaar kunnen kijken - vooral als ze naar een foto kijken, zonder mogelijk een uitleg te lezen - denken dat mijn stand "fout" is. Standen zijn ontworpen om een bepaalde manier van bewegen/vechten te vergemakkelijken, waarbij sommige meer verdedigende eigenschappen hebben dan andere maar  dit betekent niet dat de ene fout is en de andere goed. Als je echter bij mij komt trainen zul je moet je accepteren dat dit de houding is van waaruit ik je zal leren vechten. Als je de stand van bijv. een Muay Thai-vechters gebruikt, of de manier waarop Wing Chun-beoefenaars staan, dan zijn dat systemen die je zou moeten leren, omdat ze zijn gebouwd en ontworpen rond die specifieke houdingen en manieren van bewegen. Je gaat niet verbeteren in een systeem – wat het ook is – tenzij je je conformeert aan dat systeem. Proberen dingen uit andere stijlen binnen te halen om te vervangen wat je aan het leren bent, omdat je denkt dat je het beter weet, zal je uiteindelijk tegenhouden. Ik train nog steeds in andere vechtsporten, maar als ik dat doe, doe ik het op hun manier, niet op de mijne. Vechtsystemen zijn systemen en er zijn redenen voor de manier waarop dingen worden gedaan. Het is de moeite waard om hier nieuwsgierig naar te zijn, in plaats van te concluderen dat de aanpak verkeerd is. Een goede instructeur moet kunnen uitleggen waarom ze iets leren zoals ze doen en moet daar open over zijn.

Er zijn geen shortcuts naar vooruitgang, maar we moeten ons bewust zijn van de denkprocessen en 'excuses' die we voor onszelf verzinnen en die ons kunnen tegenhouden. In mijn eigen ervaring heeft het oefenen van de basis, terwijl ik me bewust focus op en het controleren van verschillende aspecten van wat ik aan het doen ben, mijn prestaties de grootste boost gegeven. Ik heb gemerkt dat het grootste gevaar de veronderstelling is dat ik iets heb of het perfect doe, of op een niveau waarop ik in staat ben om uit te schakelen. Het resetten van mijn houding en aandacht wanneer dit gebeurt, is meestal wat me het snelst over het plateau brengt.

====

I apologize if this article appears a bit preachy or even judgmental, however everything I’m writing about I’m first applying to myself. In my forty-plus years in the martial arts I’ve hit many plateaus – and I continue to do so – and had times where my skills development has stagnated. In this article I want to look at three reasons why we can end up feeling like we are not progressing as fast as we should. At some point I’ve been guilty of all three and had to change my way of thinking in order to move on.

Reason One: You think you’re doing what the instructor is telling you but you’re not. This is perhaps the most common issue that people have, which is why I’ve listed it first. It’s especially prevalent amongst people who have failed to correct bad habits that they’ve built up over a number of years. Oftentimes it seems like you are doing something when you are not, and you can become deaf to correction. Practice does not make perfect, perfect practice makes perfect. I don’t believe that there are advanced techniques etc. Advanced is just the basics done better, and “good enough” can become the enemy of “best”. Nothing in our practice should see us simply going through the motions. The only time we can switch off and let our subconscious take over (which is our ultimate goal when learning to fight), is when we’ve worked at it, putting in the highest degree of conscious effort, so that we are able to do something without thinking; this is generally estimated at around 10 000 repetitions – this is 10 000 perfect repetitions, which will need to be increased significantly for every poor repetition we perform. If you think that you’ve got the basics, and you’re ready to move on to the next thing, you probably aren’t. Boxing is limited to a small number of punches however I don’t believe you’ll ever meet a professional boxer who doesn’t want a better Jab, Cross, Hook or Uppercut – and who won’t put in the time and effort to make that happen. If you find yourself in a class waiting for the instructor to move on to the next thing, you’re wasting your present training opportunity. One of the things I always do when an instructor makes a general point, criticism or observation to a class I assume that he’s addressing me personally, and whatever is being said is something that I should focus on, and put more effort in.

Reason Two: You think that something you’ve added in – or taken away – is an improvement on what the instructor is teaching you. A long time ago, when I was teaching a seminar, I had a participant fight back on a correction I was trying to make concerning how to throw a Cross. I took the time to explain that the Cross was a straight punch, and didn’t have a “swinging” action at the end etc. After I had gone through a fairly detailed explanation, the participant ended up “agreeing” but insisting that this was their own version of the Cross – they’d personalized it. The fact that almost every other element of the punch was also missing, or performed poorly, and inconsistently hadn’t registered with them; they were incredibly happy with the improvements they had made to the punch and weren’t going to be told by anybody that they were doing it wrong. It wasn’t as if I was teaching my “version” of a Cross, it was a standard Cross that you would teach a beginner who was starting boxing. There are things in the martial arts that can be improved on, or that may need to be amended due to the context of a situation etc., however when it comes to power generation when punching, certain things have to be present, and if they’re not, maximum power will never be generated. There isn’t a way for somebody – unless their body is somehow different from everybody else’s – to put a personal “twist” on something that is so standard and basic. If a person is having difficulty performing a technique, such as a Cross, correctly the solution isn’t for them to personalize it, and do it their way; they have to conform to the principles and components that make a Cross, a Cross. Jazz musicians who can improvise, can only do so because they went through the process of learning to play in a structured way; there is a huge difference between improvisation and random noise. There are boxers such as Muhammad Ali, who defied convention, and at times looked like he was ignoring principles, but when examined closely all the components were there. If you are going to try and “personalize” things it is likely you will quickly stagnate, as you will not be able to build on and develop your technique e.g., with the Cross if you decide not to turn the hip – because that’s the way you do “your Cross” etc. – you’ll never be able to turn your torso fully, and your punch will never be as hard as it could be. Ultimately you need to conform, rather than think that your adaptions are an improvement.

Reason Three: You think the instructor is wrong, and you are right. I fight from an open stance e.g., my feet are pointed forward and my torso is turned, so that my chest is facing whoever I’m dealing with etc. My defense is my control of range, my movement, and my attacks, but if I were stationary, I would be a very open target, as my hands/guard are positioned for attacks, rather than defense, and my body isn’t bladed, which would make it a smaller target etc. Other systems and styles teach different types of fighting stances, and I wouldn’t even argue that I am right, and they are wrong. However, there are people who if they don’t understand the reasons why I fight from such a stance may look at it - especially if they are looking at a photograph, without possibly reading an explanation - think that my stance is “wrong”. Stances are designed to facilitate a certain way of moving/fighting, with some having more defensive attributes than others etc., and this doesn’t make some wrong and others right. However, if you are to come and learn how to fight from me you have to accept that this is the stance/position that I will teach you to fight from. If you don’t like it, you can’t replace it with a different stance, because everything I teach is built on this foundation/concept e.g., I teach power generation, movement etc., from being in this stance. If you like the stance that Muay Thai fighters use, or the way that Wing Chun practitioners stand etc., those are systems you should be learning, as they are built and designed around those particular stances and ways of standing/moving. You are not going to improve in a system – whatever it is – unless you conform to that system. Trying to bring things in from other styles to replace what you are learning because you think you know better will ultimately hold you back. I still cross-train in other martial arts but when I do, I do it their way, not mine. Fighting systems are systems, and there are reasons for the way things are done. It is worth being curious about these, rather than concluding that the approach is wrong. A good instructor should be able to explain why they teach something the way they do and should be open about explaining this.

There are no short cuts to progression, but we should be aware of some of the thought processes, and “excuses” that we make to ourselves, which may hold us back. In my own experience practicing the basics whilst consciously focusing on and checking various aspects of what I am doing has given my performance the greatest boost. I have found that the biggest danger is the assumption that I’ve got something or am doing it perfectly, or at a level where I am able to switch off. Resetting my attitude and attention when this happens is usually what gets me across the plateau quickest.

(English below)

Heb je ooit het gezegde gehoord: "Geduld is een schone zaak."? Het betekent dat iemand het vermogen bezit om op iets te wachten in plaats van onmiddellijke bevrediging te krijgen.  Helaas worden we steeds ongeduldiger dankzij luxe zoals voedselbezorging binnen 30 minuten, verzending op de volgende dag, reizen met het vliegtuig en meer. We willen we alles meteen en zoeken naar kortere wegen in elk aspect van het leven: financiën, gezondheid, geluk etc.

"Hoe bedoel je dat ik meer dan 3 snelle lessen nodig heb?"

Regelmatig krijg ik ouders aan de lijn die naar  een naar snelle cursus of weekendseminar vragen om hun kinderen zelfverdedigingsvaardigheden bij te brengen. De kinderen gaan naar de middelbare school en er zijn plotseling zorgen omtrent de veiligheid van het kroost. Soms is er iets ingrijpends gebeurd waardoor iemand bang is geworden. Kortom, er moeten vaardigheden geleerd worden om zichzelf te beschermen en dat moet nu even en snel. Echte interesse in vechtsporten is er niet. Men gaat er van uit dat een les van twee uur of een paar lessen gedurende een week voldoende is om hun kinderen voor te bereiden op 'de gevaren van de boze buitenwereld'. Helaas werken de dingen niet zo, en mensen zijn vaak teleurgesteld als ze horen dat het ontwikkelen van echte zelfverdedigingsvaardigheden tijd kost.

Zelfverdediging is een vaardigheid

Weet je nog de eerste keer dat je op een fiets reed of een muziekinstrument bespeelde? Hoe ging het? De kans is groot dat dat niet helemaal goed ging. Je verloor steeds je evenwicht op de fiets en produceerde geluiden die helemaal niet in de buurt kwamen van echte muziek. Maar terwijl je bleef teruggaan en oefenen, verbeterden je vaardigheden.  Raad eens? Zelfverdediging werkt op dezelfde manier. Het is geen verzameling 'trucs' die je kunt gebruiken om jezelf te verdedigen tegen aanvallen. Zelfverdediging is een vaardigheid die tijd, moeite en toewijding kost om te groeien. Je eerste les in Krav Maga, Jiu-Jitsu of een andere discipline zal niet geweldig zijn. Je zult je onhandig en niet op je plaats voelen. Maar net als bij elke andere vaardigheid, maakt herhaling kampioenen. Hoe meer je oefent, nieuwe dingen uitprobeert en leert van je fouten, hoe beter je wordt. Voordat je het weet, telt al die training op, zodat je instinctief kunt reageren wanneer je wordt geconfronteerd met een potentiële bedreiging.

Het verschil tussen zelfverdediging en situationeel bewustzijn

Het is belangrijk om het verschil op te merken tussen echte zelfverdediging en situationeel bewustzijn, omdat veel mensen ze als hetzelfde beschouwen en er de verkeerde verwachtingen van hebben. Situationeel bewustzijn verwijst naar het begrip van wat er om je heen gebeurt. Het is weten waar je bent, waar je zou moeten zijn en waar een potentiële dreiging zou kunnen zijn. Zoals je je kunt voorstellen, is bewustzijn iets anders dan zelfverdediging en kan het in minder tijd worden geleerd. We leren de fysieke aspecten om uit een slechte situatie te komen, inclusief (maar niet beperkt tot) bewustzijn. Net als bij zelfverdediging duurt het langer om het onder de knie te krijgen, omdat er tal van essentiële punten zijn waarmee je rekening mee moet houden.

Hier komt het op neer

Alles wat de moeite waard is, kost tijd, moeite en inzet. Zelfverdediging is een vaardigheid waarvan we willen dat je ze nooit hoeft te gebruiken, maar het hebben ervan kan een enorm verschil maken in de uitkomst van een gevaarlijke situatie. Het begrijpen van de basisprincipes van zelfverdediging kost tijd en motivatie om 2 tot 3 lessen per week te trainen is soms een opgave. We raden aan om jezelf te wijden aan het trainen in Krav Maga om vaardigheden te ontwikkelen en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een mogelijke aanval. 

====

Have you ever heard the saying, “Patience is a virtue.”? It means that a person’s ability to wait for something instead of expecting immediate gratification is the desired outcome in a world where we all expect instant results. Unfortunately, we are growing increasingly impatient thanks to luxuries like 30-minute food delivery, next day or same day shipping on Amazon, overnight shipping, plane travel, and more. These days, we want everything immediately and look for shortcuts in every aspect of life: finances, health, happiness, and more. Let’s talk about the problem, how it relates to martial arts, and what you can do on a personal level.

“What Do You Mean I Need More Than 3 Quick Lessons?”

We often have parents who reach out, asking us about quick courses or weekend seminars their children can attend to develop self-defense skills. Their kids are going off to college and they are worried. Or sometimes something bad has happened that scared someone. They want to learn the skills to protect themselves but are forcing themselves to learn without a real interest in martial arts. People often believe a two-hour class or a few lessons over one week is enough to prepare them and their kids against a potential assault. Unfortunately, things don’t work that way, and people are often disappointed to learn that developing true self-defense abilities takes time.

Self-Defense Is a Skill

Do you remember the first time you rode a bike or played a musical instrument? How did it go? Chances are, you weren’t good. You kept losing your balance on the bike and produced sounds that weren’t at all close to real music. But, as you kept going back and practicing, your skills improved. Maintaining your balance got easier, and you could put together a genuine melody on an instrument. Guess what? Self-defense is the same way. It isn’t a collection of ‘tricks’ you can use to defend yourself from assault. Self-defense is a skill that takes time, effort, and dedication to grow and flourish. Your first lesson in Krav Maga, Jiu-Jitsu, or another discipline won’t be brilliant. You will feel clumsy, awkward, and out of place. But, as with any other skill, repetition makes champions. The more you practice, try new things, and learn from your mistakes, the better you get. Before you know it, all that training will add up so that you can instinctually react when faced with a potential threat to your safety.

The Difference Between Self-Defense and Situational Awareness

It’s important to note the difference between genuine self-defense and situational awareness because many people see them as the same thing and are left with the wrong expectations. Situational awareness refers to your understanding of what’s happening around you. It includes knowing where you are, where you should be, and where a potential threat might be. As you can imagine, awareness is different from self-defense and can be taught in less time–-usually over one weekend. We teach the physical aspects of getting out of a bad situation, which includes (but isn’t limited to) awareness. Similar to self-defense, it takes longer to master because there are numerous essential points to consider.

The Bottom Line

Anything worth having takes time, effort, and dedication. Self-defense is one skill we wish you never have to use, but having it can make a huge difference in the outcome of a very bad situation. Understanding the basics of self-defense will take time and dedication to training 2 to 3 classes per week and will involve investing more time than a weekend seminar or 1 week trial offer. We recommend diving deep and dedicating yourself to training in Krav Maga to develop your skills and be as prepared as possible against a potential assault. I have found this statement to be very true in life. You don’t know what you don’t know. If you are not familiar with Krav Maga, you may find that being a part of a friendly community you look forward to seeing in class, plus learning some really cool things and getting a healthy workout is way more fun that you ever thought it could be.

(English below)

Een van de krachtigste vechtmethoden ter wereld is Krav Maga. Krav Maga heeft zichzelf gevestigd als een systeem dat een aantal van de meest effectieve tactieken en strategieën combineert, en wordt gebruikt door politie en militairen over de hele wereld. Het is niet alleen een simpele gevechtskunst en het gaat niet alleen om het leren van zelfverdediging als je het beoefent. Het gaat om het veranderen van hoe je fysieke conflicten  waarneemt. Het gaat om het verbeteren van je kijk, leren kalm te blijven en het ontwikkelen van je fysieke capaciteiten.

De beslissing van elke persoon om te beginnen met Krav Maga-training wordt beïnvloed door verschillende redenen. Sommige mensen gaan gewoon voor de training. Sommige mensen hebben een duidelijk doel voor ogen, zoals hogerop komen in het levelsysteem of hun huidige trainingsregime veranderen. Sommige mensen vinden hun motivatie om aan hun zelfverdedigingstraining te beginnen vanwege een trauma of angst. De voordelen van Krav Maga passen bij elk type doel dat u heeft, wat uw redenen ook zijn.

VERTROUWEN

Trainen in vechtsporten, vooral Krav Maga, is een manier om jezelf te verbeteren. Het kan helpen het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde te vergroten. Je krijgt meer zelfvertrouwen als je consequent vaardigheden leert en uitdagingen overwint. De vaardigheden en kennis die zijn opgedaan door de beoefening van Krav Maga stellen iemand in staat om te gaan met gevaarlijke situaties en potentiële bedreigingen. Wetende dat je klaar bent om terug te vechten, zal je helpen kalm en onder controle te blijven in plaats van  slachtoffer te worden. Het verhoogt je gevoel van eigenwaarde en geeft je een sterk gevoel van zelfvertrouwen. En met de hulp van Krav Maga-instructeurs leer je discipline, respect voor elke vechter en in staat te zijn om een situatie te neutraliseren of uit te schakelen zonder teveel  je toevlucht te hoeven nemen tot fysieke confrontatie.

GEMEENSCHAP

Door te trainen met gelijkgestemde mensen wiens doelen vergelijkbaar zijn met die van jou, kun je vrienden maken en een gemeenschapsgevoel ontwikkelen, naast het verbeteren van je zelfverdedigingsvaardigheden, het bereiken van fitnessdoelen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Je kunt deel uitmaken van een gemeenschap met veel verschillende soorten mensen. Naast tijd doorbrengen met andere Krav Maga-studenten tijdens trainingssessies, kun je vrienden maken die letterlijk en symbolisch naast je staan om je te verdedigen. Je krijgt ook veel aanmoediging, niet alleen van je collega's, maar ook van Krav Maga-instructeurs - waardoor je het gevoel hebt dat je echt bent waar je hoort te zijn en je niet alleen traint om levensvaardigheden op te doen, maar ook een gevoel van verbondenheid hebt .

FITNESS

Je algehele fysieke fitheid zal verbeteren met Krav Maga-training. Je kunt een fysiek goed afgerond en evenwichtig lichaam ontwikkelen dankzij de gevarieerde en actieve oefeningen.  Naast je fitness-level wordt  je lichaam geconditioneerd om de fysiologische effecten van geweld te weerstaan. 

ASSERTIVITEIT

Een van de kernprincipes van Krav Maga zelfverdedigingsinstructie is snelle besluitvorming of assertiviteit. Wanneer je leven of gezondheid in gevaar is tijdens een fysieke confrontatie, mag je niet aarzelen. Het is cruciaal om alert te zijn, volledig op de hoogte te zijn van de omstandigheden en effectief te reageren, met een gevoel van zelfvertrouwen  en assertiviteit. Dit maakt het gemakkelijker om verschillende problemen op te lossen, waaronder alledaagse conflicten, omdat de assertiviteit die je leert van Krav Maga-training, iets is dat u in het echte leven kunt meenemen.

DISCIPLINE

Succes in elke vechtsportles hangt af van discipline. Om elke beweging te perfectioneren, moet een student de zelfdiscipline bezitten om de instructies van zijn leraar op te volgen, hun acties na te bootsen en de beweging te oefenen. Elke student moet voldoende discipline hebben om gedrag, emoties en bewegingen te beheersen tijdens de training maar zeker ook daarbuiten.

Kortom, Krav Maga kan heel waardevol zijn. Je verwerft vaardigheden die je de rest van je leven zult gebruiken en krijgt zelfs een geweldig fitnessregime. En hoewel er veel andere soorten vechtsporten zijn, is Krav Maga een van de beste die je kan leren om je te helpen beschermen. Het geheim is regelmatige en consistente training om de voordelen van Krav Maga te maximaliseren.

====

One of the most powerful combat methods in the world is Krav Maga. Krav Maga has established itself as a system that combines some of the most effective tactics and strategies, and is used by police and military people all over the world. It is not just a simple combat art and is not just about learning self-defense when you practice it. It involves altering how you perceive physical conflict. It's about improving your outlook, learning to remain composed, and developing your physical capabilities.

Every person's decision to begin Krav Maga training is influenced by different reasons. Some folks just get into training for the sake of it. Some people have a clear objective in mind, such as moving up on the belt system or altering their present exercise regimen. Some people are motivated to begin their self-defense training due to trauma or fear. The benefits of Krav Maga fit any type of purpose or rationale you may have, no matter what your reasons are.

CONFIDENCE

Training in martial arts, especially Krav Maga, is a way to improve yourself. It can help increase confidence and self-esteem. You can gain confidence as you consistently learn skills and overcome challenges. The skills and knowledge acquired through the practice of Krav Maga enables one to deal with dangerous situations and potential threats. Knowing that you are ready to fight back will help you stay calm and in control instead of being bullied or victimized. It boosts your self-esteem and gives you a strong sense of self-confidence. And with the help of Krav Maga instructors, you are taught discipline, respecting each fighter and being able to pacify or disable a situation without having to resort to physical confrontation as much as possible.

COMMUNITY

By training with like-minded folks whose aims are similar to your own, you can make friends and develop a sense of community in addition to improving your self-defense abilities, achieving fitness goals, and building confidence. You can be part of a community with many different types of people. In addition to spending time with other Krav Maga students during training sessions, you can make friends who will literally and symbolically stand by your side to defend you. You also get a lot of encouragement not just from your peers but from Krav Maga instructors as well - making you feel like you really are where you are intended to be and you are not just training to gain life skills but also have a sense of belongingness.

FITNESS

Your overall physical fitness will improve with Krav Maga training. You can develop a physically well-rounded and balanced physique thanks to the varied and active exercises which include drills, practice sessions, balance, flexibility, and coordination exercises. Additionally, it will strengthen your muscles and develop endurance and increase your power while conditioning your body to withstand the physiological effects of violence. 

ASSERTIVENESS 

One of the core principles of Krav Maga self-defense instruction is quick decision-making or assertiveness. When a practitioner's life is in danger during a physical altercation, they must not hesitate. It is crucial to stay alert, be fully aware of the circumstance, and respond effectively, with a sense of assurance and assertiveness. This makes it easier to settle various issues including regular life conflicts since the value of assertiveness you learn from Krav Maga training is something you can carry over in real life.

DISCIPLINE

Success in any martial arts class depends on discipline. To perfect any movement, a student must possess the self-discipline to follow their teacher's instructions, mimic their actions, and practice the movement until they have mastered it. Gaining a new belt, for example, is quite impossible if one does not have focus and discipline. And even though a Krav Maga class is a group setting, each student's development is assessed separately. Each student is required to have discipline to control behavior, emotions, and movements.

In conclusion, Krav Maga can be very beneficial. You'll acquire skills you'll use for the rest of your life and even get an amazing fitness regimen. And while there are many other types of martial arts, Krav Maga is one of the greatest that a person can learn to help protect themselves. The secret is regular and consistent training to maximize Krav Maga's advantages.

(English below)

Wanneer we kijken naar de problemen en complexiteit van scenario's met meerdere aanvallers, bekijken we dergelijke incidenten vaak vanuit ons eigen perspectief, in plaats vanuit dat van de groep waarmee we te maken hebben. Dit is zowel natuurlijk als begrijpelijk. Als we de dynamiek van de groep, de relaties tussen de groepsleden en de verschillende rollen die ze kunnen spelen of aannemen, kunnen begrijpen, kunnen we onze tactische reacties op dergelijke scenario's wellicht versterken en verbeteren. Hoewel onze fysieke tactieken ons kunnen vertellen om op een bepaalde manier te werken, kunnen onze 'sociale tactieken' een betere en effectievere manier suggereren. Dat is belangrijk als we kijken naar vechtconcepten en -principes voor het omgaan met meerdere aanvallers - zoals aanvallers in een rij zetten, naar de flanken van de groep gaan, enz. - dat we ze niet blindelings toepassen, maar ze inpassen in de context van de situatie waar we mee te maken hebben. Soms kunnen we ontdekken dat het 'juiste' doen in feite verkeerd is, vanwege de situationele componenten die aanwezig zijn in het conflict. Elke situatie is anders, en principes zouden onze reacties moeten sturen in plaats van ze te definiëren. In praktijksituaties zijn veel principes vuistregels in plaats van vaste regels.

Net als bij één-op-één situaties, is de eerste vraag die je jezelf moet stellen of dit een conflict met voorbedachten rade is, of een conflict dat spontaan is ontstaan, d.w.z. heeft de groep het incident gepland, of zijn ze er organisch bij betrokken geraakt, vanwege iets dat je zei of deed tegen een van zijn leden. Bijvoorbeeld  tegen een van hen aanlopen, er per ongeluk te lang naar kijken, enz.? Er is een groot verschil tussen een groep die actief samenwerkt en die hun interactie met jou heeft gepland en een groep die zich rond een van haar leden vormt na een terechte of onterechte actie. In een met opgzette confrontatie met meerdere aanvallers hebben groepsleden waarschijnlijk rollen toegewezen gekregen en werken ze volgens een of ander script. Bij een spontaan incident werken leden individueel en aan hun eigen inzicht in de situatie. Als de groep een collectieve ervaring met geweld heeft, kunnen leden informele rollen aannemen, gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden, b.v. de groep weet misschien wie de vechters onder hen zijn, wie het woord zal voeren en wie stil zal blijven, enz.

In een spontane situatie zou het de "benadeelde" partij moeten zijn die het meeste aan het woord zal zijn - als een ander lid van de groep hun zaak op zich neemt en zij een stap terug doen, is de kans groot dat de groep in de problemen zit. dit soort situaties eerder hebben meegemaakt en werken volgens een informeel script (of zelfs een ritueel als dit soort incidenten zich herhaaldelijk heeft voorgedaan), waarbij één lid de rol van primaire aanvaller op zich neemt. In een situatie met voorbedachte rade is de persoon die het hoogste woord voert misschien niet de primaire agressor, maar in plaats daarvan een agressor die er op uit is jouw aandacht van hem af te leiden, terwijl hij zich positioneert en zich klaarmaakt om daadwerkelijk aan te vallen als startteken dat dan de hele groep aanvalt. In sommige situaties kunnen dergelijke pre-conflictfasen minder duidelijk zijn en kan het zijn dat u zich fysiek moet verdedigen tegen een woedende menigte die u zonder waarschuwing aanvalt, maar dit soort aanvallen is niet de norm. Bij de meeste incidenten zal elke fysieke aanval worden voorafgegaan door een vorm van dialoog. Het onderscheid kunnen maken tussen iemand die de rol van "trigger" speelt en de primaire aanvaller, is de sleutel tot het overleven van dergelijke scenario's met meerdere aanvallers.

Het is over het algemeen aan te raden om te proberen de primaire aanvaller te 'targeten', aangezien hij degene is die betrokken wil zijn bij de daadwerkelijke 'conflict'-fase van het gevecht, terwijl andere leden terughoudender. Eerst proberen deze persoon uit te schakelen, is vaak de beste strategie, zelfs als hij zich in een positie bevindt die een "fysieke strategie" in gevaar brengt, bijvoorbeeld in een centrale positie te blijven, waar je geen andere aanvallers kunt oplijnen. Net zoals militairen wordt geleerd om de leidinggevenden uit te schakelen, om zo de capaciteiten van de tegenstander te verminderen, zal het uitschakelen van de primaire aanvaller in een groep vrijwel hetzelfde doen met de groep. Niet elk lid van de groep heeft dezelfde rol of capaciteiten, en het verwijderen van de primaire aanvaller berooft de groep van zijn belangrijkste troef.

Het is onwaarschijnlijk dat elk lid van een groep zich op dezelfde manier en op hetzelfde niveau inzet voor geweld – dit betekent niet dat ze niet nog steeds in staat zijn tot extreme vormen van geweld maar dat ze terughoudend kunnen zijn om te handelen, tenzij iemand anders de aanval initieert. Ik heb bij verschillende gelegenheden gezien dat leden van groepen achterover leunen, niet bereid zijn om mee te doen, totdat de persoon die het doelwit is niet in staat is om terug te vechten, op dat moment worden ze enkele van de meest enthousiaste deelnemers - sociale diffusie vermindert hun individuele verantwoordelijkheden en zet hen aan om in een extremere vorm te handelen dan ze zouden doen als ze er alleen voor stonden. Als snel kan worden aangetoond dat de primaire aanvaller kwetsbaar is, vatbaar voor pijn en als hun capaciteiten in twijfel worden getrokken, kunnen dergelijke personen zich minder betrokken voelen bij de aanval. Door preventief de primaire aanvaller neer te halen, kan een sterke boodschap van afschrikking worden getoond aan anderen in de groep.

Deze groepsleden hebben een relatie met de primaire agressor en hoewel het hun rol kan zijn om hem te ondersteunen tijdens een aanval, is het zeker niet om hem te vervangen als de belangrijkste aanvaller. Groepen hebben hiërarchieën en individuen nemen rollen aan binnen die hiërarchieën. De meeste gewelddadige acties van groepen zouden die rollen of posities moeten versterken, niet in twijfel trekken of uitdagen - tenzij er mensen in de hiërarchie zijn die degenen boven hen willen uitdagen - iets dat vaker voorkomt bij gewelddadige incidenten met voorbedachte rade dan bij spontane  acties.

Het zou gevaarlijk zijn om in de val te trappen door te geloven dat alle deelnemers van een groep die betrokken zijn bij een gewelddadige actie, dezelfde motivaties, dezelfde niveaus van agressie en betrokkenheid hebben en dezelfde resultaten willen. Aanvallers zijn geen speelgoedsoldaatjes, die je als gelijken kunt positioneren en behandelen. Hierdoor wordt elke aanvaller gereduceerd tot slechts persoon1, persoon2, persoon3, enz., terwijl persoon2 en 3 in werkelijkheid misschien niet betrokken willen zijn bij het gevecht. Wanneer een agressor  zijn plan tegen een slachtoffer uiteenzet, wordt niet alleen gekeken naar het aantal en de middelen van de groepsleden, maar ook naar hun reputatie, inzet en vastberadenheid. Onze benadering van het omgaan met situaties met meerdere aanvallers moet het zelfde zijn: elk individu in de groep erkennen voor wie ze zijn, en onze strategie bedenken om dienovereenkomstig met hen om te gaan.

====

Often when we look at the issues, problems, and complexities of multiple assailant scenarios, we look at such incidents from our own perspective, rather than from that of the group that we are facing. This is both natural, and understandable. However, if we can understand the dynamics of the group, the relationships between its members, and the different roles they may play/adopt, we may be able to enhance and improve our tactical responses to such scenarios. Whilst our physical tactics, might tell us to operate in one way, our “social tactics” may suggest a better and more effective way. It is important when looking at fighting concepts and principles for dealing with multiple attackers - such as lining attackers up, moving to the group’s flanks, etc. - that we don’t just blindly apply them, but fit them into the context of the situation we are dealing with; sometimes we can find that doing the “right” thing, is in fact wrong, because of the situational components present in the conflict. Every situation is different, and principles should guide our responses rather than define them. In real-life situations, many principles are heuristics (rules of thumb), rather than hard-and-fast rules.

Just as with one-on-one situations, the first question you must ask yourself, is whether this is a premeditated conflict, or one that has occurred spontaneously i.e. did the group plan the incident, or did they become involved organically, because of something you said or did, to one of its members e.g. such as knocking into one of them, inadvertently looking at them for too long, etc.? There is a big difference between a group, that is actively working together, and who has planned and orchestrated their interaction with you, and a group that forms around one of its members after an injustice, real or perceived, has been committed against them. In a premeditated multiple assailant confrontation, group members have likely been assigned roles, and are working to some form of script. In a spontaneous incident, members are working individually and to their own agendas/understanding of the situation. If the group has a collective experience of violence, informal roles may be adopted by members, based on past events e.g. the group may know who the fighters and aggressors are amongst them, who will do the talking and who will stay quiet, etc.

In a truly spontaneous situation, it should be the “wronged” party who will do the majority of the talking - if another member of the group takes up their cause, and they step back, there is the strong possibility that the group has been in this type of situation before and are working to an informal script (or even a ritual if this type of incident has occurred repeatedly), which sees one member adopt the role of the primary assailant. In a premeditated situation, the person doing the majority of the talking may not be the primary aggressor, and instead be a decoy who is there to draw your attention away from them, as they position and ready themselves to initiate the attack – that will see the rest of the group follow. In a few situations, such pre-conflict phases may be less defined, and you may find yourself having to physically defend yourself from an angry mob/gang who attacks you with little/no warning, however these types of assault are not the norm, and in most incidents any physical attack will be preceded by some form of dialogue. Being able to differentiate between someone playing the role of the “trigger”, and the primary assailant, is key to surviving such multiple attacker scenarios.

It is generally advisable to try to “target” the primary assailant, as they are the one who will want to be involved in the actual “conflict” phase of the fight, with other members being more reluctant to get involved. Trying to nullify this individual first, is often the best strategy, even if they may be in a position that would compromise a “physical strategy”, such as remaining in a central position, where you wouldn’t be able to line up other attackers behind them, and/or move/position yourself on the flanks of the groups. Just as Russian Snipers in Stalingrad during WWII, were taught to take out German Officers, because it would reduce the leadership capabilities of the German Army and offensive, taking out the primary assailant in a group will do much the same thing with the group. Not every member of the group has the same role or capabilities, and removing the primary assailant deprives the group of its most important asset.

It is unlikely that every member of a group is committed to violence, in the same way, and at the same level, as each other – this doesn’t mean that they aren’t still capable of extreme forms of violence but that they may be reluctant to act, unless somebody else initiates the attack. I have seen, on several occasions, members of groups hang back, unwilling to get involved, until the individual being targeted is unable to fight back, and at that point they become some of the most enthusiastic participants – social diffusion reduces their individual responsibilities/culpabilities and frees them to act in a more extreme form than they would if they were on their own. If the primary assailant can quickly be shown to be vulnerable, susceptible to pain, and their abilities called into question, such individuals may find themselves less committed to the assault. By pre-emptively biting the nose, ripping the eyes from a primary assailant’s face, a strong message of deterrence can be shown/demonstrated to others in the group.

These individuals have a relationship with the primary aggressor, and whilst their role may be to support them during an assault, it is certainly not to replace them as the major attacker. Groups have hierarchies, and individuals adopt roles within those hierarchies. Most violent acts by groups, should reinforce, not question or challenge, those roles, or positions – unless there are those in the hierarchy who want to challenge those above them, etc. - something which is more prevalent in premeditated incidents of violence than in spontaneous ones.

These individuals have a relationship with the primary aggressor, and whilst their role may be to support them during an assault, it is certainly not to replace them as the major attacker. Groups have hierarchies, and individuals adopt roles within those hierarchies. Most violent acts by groups, should reinforce, not question or challenge, those roles, or positions – unless there are those in the hierarchy who want to challenge those above them, etc. - something which is more prevalent in premeditated incidents of violence than in spontaneous ones.

(English below)

Shit gebeurt... hoe om te gaan met blessures en hoe behoudt je je vaardigheden tijdens het herstel

Bij alle sporten en sportieve activiteiten bestaat het risico op blessures.

Hoewel we er alles aan doen om iedereen veilig te houden en beschermende kleding te gebruiken, bezoekt onze vriend "Mr. Murphy" ons soms.

Eén kant van deze shit is het fysieke effect van de blessure en het andere is de psychologische kant.

Geblesseerd zijn betekent niet dat je moet stoppen met trainen, integendeel, je krijgt "een kans" om je te concentreren op sommige onderdelen van de training waar je voorheen misschien geen tijd voor had.

Dat is de andere kant als de ellende toeslaat. Hier zijn enkele tips om je te helpen de psychologische effecten van de blessure te overwinnen

1. Focus op wat je kunt, niet op wat je niet kunt! Afhankelijk van het type blessure, of het nu je knie, enkel, heup of pols, elleboog, schouder is, bedenk wat je kunt doen zonder pijn of meer te beschadigen.

Als je je bovenlichaam kunt bewegen, doe dan oefeningen terwijl je zit. Slip en punch, plaats de stoel dicht genoeg bij bijvoorbeeld de bokszak en begin met trainen. Als je één hand beschikbaar hebt, train dan met die hand. Als je benen in orde zijn, concentreer je dan op schoppen. Gebruik de beperkingen om je te helpen met bijvoorbeeld nauwkeurigheid en timing.

Begin geen medelijden met jezelf te krijgen en de wereld buiten te sluiten. Zolang je niet totaal verlamd bent, is er altijd iets om aan te werken.

2. Mis de sociale interactie met je trainingsmaatjes niet!

Als je met een groep traint, blijf dan niet thuis! Als het mogelijk is om de club/Dojo/Gym te bereiken, doe het dan. Doe je eigen training. Vraag je instructeur advies waar je mee moet werken en doe dat. Bovendien kun je communiceren met je vrienden!

3. Herstellen kan verandering betekenen - accepteer het!

Blessures kunnen beperkingen creëren. Misschien is het niet mogelijk is om te trainen zoals je gewend was voor de blessure, accepteer het niet. Leer nieuwe benaderingen, varieer uw stijl en leer hoe je het beste kunt werken.

TERUG NAAR NORMAAL - EEN NIEUW NORMAAL

Hoiu er rekening mee dat je misschien niet dezelfde dingen kunt doen op hetzelfde niveau als vroeger. Denk aan de resultaten die je wil bereiken, er zijn veel manieren om dezelfde resultaten te behalen! Het wordt een nieuw realiteit voor je!

Een paar verhalen om je op ideeën te brengen

Verhaal nr. 1: Pijn in de nek leidt tot solide beweging en efficiëntere technieken.

Als je niet met een partner kunt trainen omdat je bovenlichaam even geen klappen kan opvangen,  kun je ook aan je technieken, strategieën en kracht gaan  werken. Weerstandstraining is hier belangrijk, maar de focus van de training ligt op het krijgen van je stoot-, trap- en grapple technieken. De hulp van de instructeur is hier onmisbaar om je tijdig feedback te geven als je alleen aan het werk bent. 

Verhaal nr. 2 Als je benen niet werken zoals vroeger, is het tijd om de core en het bovenlichaam aan het werk te zetten

Zodra het neurale systeem een grote klap heeft gekregen en bijvoorbeeld  je benen is aangedaan, zodat trappen geen optie meer is, focus je erop om de core en bovenlichaam je sterke punten te laten worden. Evenwichtsoefeningen, het bewegen van je benen om dat evenwicht te ondersteunen en grappling zullen in je focus zijn. Wederom is werken aan efficiëntie iets om je op te focussen en je een nieuwe realiteit aan te leren!

Samenvattend

Een blessure betekent niet het einde van de training. Het betekent leren om dezelfde eindresultaten op een andere manier te krijgen. Blijf op de hoogte van de routine, verander de inhoud. Hou je voor dat het misschien geen blessure is, maar een andere "conditie" waarmee rekening moet worden gehouden. Er zijn altijd voorzorgsmaatregelen nodig waarmee je rekening moet houden bij vechtsporttraining, maar met een goede coach zijn deze allemaal beheersbaar. Loop geen training mis maar varieer!

Dus ... train hard, slim en blijf veilig

=====

Shit happens... how to deal with injuries and keep up the skill acquisition while recovering

In all sports and sports-like activity, the risk of injury exists.

Even though we do everything we can to keep everyone safe and use protective gear, our friend "Mr. Murphy" visits us sometimes.

One thing is the physical effect of the injury and then a whole other thing is the psychological side of it.

Being injured doesn't mean that you have to stop training, on the contrary, you will have "a chance" to focus on some parts of the training that you might not have had time to do before.

So is the Shit hits the Fan, here are few tips to help you over come the psychological effects of the injury

1. Focus on what you can do, not on what you can't! Now depending on the type of your injury, whether it's your knee, ankle, hip or wrist, elbow, shoulder, think of what you can do without pain or damaging it more.

If you can move your upper torso and punch, do drills sitting down. Slip and punch, set up the chair close enough to the punching bag or Floor to ceiling ball and start working out. If you have one hand available, workout with that one. If your legs are fine, focus on kicking. Do trajectories, +1 movement, use constraints that help you with your accuracy and timing.

Don't start feeling sorry for yourself and shut out the world. As long as you're not totally paralyzed, there is always something to work on.

2. Don't miss out on social interaction with your training buddies!

If you train with a group, don't stay at home! If it is anyhow possible to get the club/Dojo/Gym, do it. Do your own workout. Ask your instructor/Coach advice on what to work with and do that. Plus you get to interact with your friends!

3. Recovering might mean change - accept it!

Injuries create individual constraints. As it may not be possible to operate as you used to before the injury, don't stay there. Learn new approaches, variate your performance style and learn how to operate the best.

GETTING BACK TO NORMAL - A NEW NORMAL

Don't expect to be able to do the same things at the same level you used to. Think of the results you'll need to achieve, there are many ways to get the same results! It is going to be a new normal for you!

Few Stories to give you ideas

Story no. 1: Pain in the neck turned to solid movement and efficient techniques.

Once you can't train with a partner because your upper torso can't even take hits from holding the mitts, it is time to work with your techniques and trajectories. The resistance training means using the resistance bands but the focus of the training is getting your punching, kicking and release techniques. A great advantage is having the help from your instructor to get better doing that. Noticing that once you could get back to training with partners, all that work on trajectories and motion efficiency only needed perception!

Story no. 2 When your legs don't work as they used to, it's time to put that core and hands to work

Once the neural system took a big hit and affected on your legs so that kicking is not an option anymore, focus on getting that core and hands be your assets. Balancing exercises, moving your legs to support that balance and grapple like maniac will be in your focus. Again working on efficiency is something to focus on and learning the new normal for yourself!

Summary

Injury doesn't mean the end of training. It means learning to get the same end results different way. Keep up with your routine, just alter the content. And remember it may not be injury but some other "condition" that needs to be considered. There are always precautions to keep in mind in martial arts training, but with a good coach, all of these are manageable. Don't miss a workout but vary!

So ... train hard, smart and stay save

Krav Maga is more than just a defense system; it is a way of life, a way of acting during daily life. Characteristics are discipline, honor, courage, integrity, responsibility and leadership. We provide our members with this 'extremely' effective training and coaching.

You must be prepared for the known and ready for the unknown. Train sustainably and not be prone to injuries. Being mentally 'hard' and training to remain so. Intense exercise builds character, self-confidence and mental strength. These qualities make you a strong person. Qualities you need in conditions of chaos and stress.

Investing if something temporarily doesn't work out

Many factors test your dedication if you want to achieve something. Your membership also has a purpose. Over time, the goal disappears. You often end up in a routine. Not only little challenge (comfort zone), but also setbacks such as injuries or a cold. At the same time, we all have an 'intensive' job. It is also important to spend time with family. You often unconsciously say to yourself I don't have time to train. In the worst case, all these factors result in a burnout.

Continuing to procrastinate, acting routinely or not coming to training demotivates. For that reason you see little result, the situation remains the same. It takes a lot of discipline to keep yourself motivated. Also invest if something temporarily does not work out. Nobody does it for you. Finally, continuing to take initiative requires perseverance. In other words; giving up is not an option.

Positively focused

View the result during the process. How you are doing and whether you need to adjust your goal(s). Frustration due to 'mistakes' will certainly ultimately hold you back from your goal. By training Krav Maga you find people with the same mindset. Together we focus positively on the ultimate goal. Focus on the big picture and don't get stuck in the details.

Make every situation your responsibility. Even if the cause lies elsewhere. This means you have influence on what you achieve. Make a plan and implement it. In the short and long term. Your perseverance will ultimately achieve results.

Set priority

Having the right mindset is an important personal characteristic. In addition to self-defense, we also teach you this right mentality. Self-confidence grows and personal leadership or functioning within a team will improve as a result.

It is important that you prioritize your training. Be there on time, in the correct uniform. Demonstrate commitment and involvement in the group lessons and towards other members. Finally, not everyone will be able to keep it up.

Investing in yourself with Krav Maga is not without obligation. We expect loyalty, a good attitude. The willingness to improve yourself and help others.